DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 22-06-2021 07:20

OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU

OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN

HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU

Yol üzerinde mevcut

Köprünün cinsi: Köprüleri taş ve ağaçtır

Köprünün mevkii: İbsalda, Ceble, Karaağaç, Meliksa, Orta Mahalle, Fol 

Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi)  icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği (gerekeceği) derc olunacaktır (kaydedilecektir).

Bu yoldan top mürur edemeyeceğinden köprülerinin yol ile beraber yapılması lazımdır

Sol sayfa

Köprülerin hali

Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin (geçen araçların) hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı

Yoktur

Yol üzerindeki su mahalleri ve mevsim-i muhtelifedeki halleri

Akarsuyu ve menba’: Her mevkiinde dere ve suları vardır.

Kuyu: Yoktur

Çeşmeler: Konya nahiyesi merkezi olan Orta Mahalle

 

Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek ne kadar mebâni (bina) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır?

Bu yol üzerinde konak mevkilerinden Ceble karyesi civarındaki dükkânlar 300, Karaağaç karye ve kahveleri 500, Tonya’nın Orta Mahallesi 500, Fol karyesi 500 nefer istiab eder. Ekmek, arpa, saman beraberce alınmak lazımdır. Sair erzak mahallerinde tedarik olunabilir.

Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur).

Vakfıkebir-Tonya-Kürtün yolunun ve Yoroz’dan Vakfıkebir’e kadar olan sahil tarikinin ve sahil yolu üzerindeki İskefiye, Fol, Ağasar köprülerinin inşaat-ı cedide ve tamiriyesi içün Meclis-i Umumi-i Vilayetçe 1562 lira tahsis olunmuşdur. Trabzon-Büyükliman tariki masarif-i tamiriyesi namıyla yukarıda bahs-i mahsusunda gösterilen 1060 lira işbu paradır.  

İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (yan) yollar ve bu yolların müntehi oldukları mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat:

Cetvelin nihayetine rapt olunan umumi haritada bu yolun güzergâhı gösterilmiştir.

Dokuzuncu Kol Ordu-yı Hümâyun Kumandanlığının 21 Kanun-i-sani Sene (1)329 (3 Şubat 1914) tarihli ve 2394 numerolu tahriratında esami ve umumi yollar hakkındaki malumatın Şubat nihayetine intizar edilerek müsaraaten irsali beyan olunduğundan tutuk-ı umumiye ve esamiyeye aid birinci kısım cedvel 10 Şubat sene (1)329 (23 Şubat 1914) tarihinde tanzim ve haritalarıyla beraber dört nüsha olarak takdim kılınmış idi. mezkûr tahriratda talep buyurulan Trabzon-Vakfıkebir, Trabzon-Rize, Rize-İspir, Of-Bayburd yolları ile işbu cedvel-i matbuanın ihtar kısmında beyan olunan mutavassıt yollar hakkında ikinci kısım olarak bu kerre tanzim edilmiş işbu cetvel haritaları dört nüsha olarak arz ve takdim kılındı.

Fi 3 Nisan (1)330 (16 Nisan 1914)

ESAMİ-İ TURUK-I VİLAYET 

TRABZON SANCAĞI

Değirmendere-Trabzon-Akçaabad-Vakfıkebir sahil tariki

Turukun tulu (uzunluğu)

51+000

Mülahazat

Üç yüz yirmi dokuz senesinden devren ve ihaleten ameliyata devam olunmakta olub kaba kısmı da dâhil olduğu halde on beş kilometrosu üzerinde araba suhuletle mürur eder (geçer).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Vakfıkebir-Görele sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

30+000

Mülahazat

Üç yüz otuz senesinde tahsisatı nisbetinde bir kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Vakfıkebir-Kürtin dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

90+000

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Görele-Tirebolu sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

30+000

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Tirebolu-Giresun sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

50+000

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Tirebolu-Harşıt dâhil-i tarihi

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

2+500

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Giresun-Ordu sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

60+000

Mülahazat

Üç kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Ordu-Vona (Perşembe) sahil tariki (yolu)

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

15+000

Mülahazat

İki buçuk kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Ordu-Mesudiye dâhil-i tarik

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

85+600

Mülahazat

İşbu tarik otuz sene evvel küşat edilmiş (açılmış) ise de ekser köprülerin harap olmasından dolayı araba mürur edemez üç yüz otuz senesinde tahsisatı nisbetinde işbu köprülerin tamiri mukarrerdir. İşbu tarikin üç kilometrosunda araba suhuletle mürur eder (geçer).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Trabzon-Soğuksu-Mahmat tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

7+000

Mülahazat

İşbu tarikim üç kilometrosunda araba suhuletle mürur eder (geçer).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Trabzon-Zefanos sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

8+500

Mülahazat

Üçyüzotuz senesinde tahsisatı nisbetinde bir kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Trabzon-Yomra-Sürmene sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

30+300

Mülahazat

Trabzon’dan Yomra nahiyesi merkezine kadar olan on üç kilometrosunda araba suhuletle mürur eder (geçer).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Sürmene-Of sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

30+000

Mülahazat

Üç yüz otuz senesinde tahsisatı nisbetinde iki buçuk kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Of-Bayburd dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

90+000

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

GÜMÜŞHANE SANCAĞI

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Gümüşhane-Şiran ve İkisi dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

60+000

Mülahazat

İşbu tarikin on kilometrosunda tesviye-i türabiyesi (toprağın düzeltilmesi) ikmal edilerek üç yüz yirmi dokuz senesinden devren ve ihaleten inşaat-ı sanaiyesine devam olunmaktadır.

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Torul-Kürtün dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

55+000

Mülahazat

Üç yüz otuz senesinde tahsisatı nisbetinde iki buçuk kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Gümüşhane-Erzincan dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

78+000

Mülahazat

İşbu tarikin mebde’inde (başında) üç yüz yirmi dokuz (1911-12) senesinden devren ve ihaleten Pirahmed köprüsünün inşaatı ikmal olunacaktır.

Mezkûr tarikte kışın araba mürur edemez (gidemez, geçemez).

 

LAZİSTAN SANCAĞI

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Rize-Of sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

30+000

Mülahazat

Maa imalat-ı sınaiye üçbuçuk kilometrosu üç yüz yirmi dokuz senesinden devren ve ihaleten inşaatına devam olunmaktadır.

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Rize-Atina-Mapavri-Viçe sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

80+000

Mülahazat

Üç yüz otuz senesinde tahsisatı nisbetinde bir buçuk kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Viçe-Hopa-Kopuz hududu sahil tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

35+000

Mülahazat

Keza               Keza   Bir kilometrosunun inşası mukarrerdir (kararlaştırılmıştır).

 

Esami-i Turuk-ı Vilayet

Atina-Hemşin dâhil-i tariki

Turukun tulu (yolların uzunluğu)

90+000

Mülahazat

Keza               Keza               Keza

 

Gerek üç yüz yirmi dokuz senesinden devren ve gerek üçyüzotuz senesi zarfında müceddeden (yeniden) inşaat tamirat-ı esasiyelerine mübaşeret olunan ve inşası mukarrer (kararlaştırılmış) ve mutasavver (tasarlanmış) bulunan turuk-ı vilayetin (vilayet yollarının) isimleriyle tullarını (uzunluklarını) mübeyyin tanzim olunan (açıklayan) bir kıt’a harita ile işbu cetvel tanzim kılındı. Fi 18 Mart Sene (1)330 (31 Mart 1914)

Trabzon Vilayeti Mektûbî Kalemi

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine

Trabzon-19 Mart Sene 1330 (1 Nisan 1914)

Telhis (Hulasa): Yollar hakkında talep buyurulan cetvel ve haritanın leffiyle takdimine dair

Nazır bey efendi hazretleri

Şeref-varid olan 13 Mart Sene (1)330 (26 Mart 1914) tarihli ve otuzdört numerolu telgrafname-i âli-i nezaret-penahilerine ariza-i cevabiyedir. Vilayet dâhilinde üçyüzotuz senesinden i'tibaren müceddeden inşası mutasavver olan yollar hakkında taleb buyurulan cedvel ve harita leffen takdim kılındı efendim hazretleri.

Trabzon Valisi 

 

Telgraf 30 Mart Sene (1)330 (12 Mart 1914)

Dâhiliye Nezaretine

C. (Cevap) 29 Mart Sene (1)330 (11 Nisan 1914) 26 emir buyurulan cedvel 19 Mart Sene (1)330 (1 Nisan 1914) tarihinde postaya verilmişdir.

Fi 30 Mart Sene (1)330 (12 Nisan 1914) / Trabzon Valisi

BİTTİ...

 

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA