DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 15-06-2021 07:23

OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU

Hazırlayan: Selçuk ŞEN, Em. Astsubay. -Sn.Murat Dursun TOSUN’un katkılarıyla-

Yazımızın içeriğini oluşturan 23 Şubat 1914 Tarihli Umumi Yollar Hakkında Rapor: Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde hazırlanmış olup, Osmanlı Hükümeti ve dolayısıyla Başkumandanlığın savaşın çıkacağı beklentisinde olunduğunun delili niteliğindedir. Rapor son derece detaylı hazırlanmış ve askeri amaçlı olarak neyin nereden ne kadar tedarik edinilebileceğine kadar bütün ayrıntılar düşünülmüştür Raporun ilk bölümünde; Rize-İspir yolu /  Trabzon-Rize / Trabzon-Büyükliman (Vakfıkebir) /  Of-Bayburd  / Sürmene-Bayburd / Mühürcü Köprüsü-Bayburd / Cevizlik- Bayburd / Zigana Geçidi hanından – Kürtün nahiyesi merkezi Çayra’ya / İkisu-Şiran / Beğ Köprüsü- Karaca / Müfti Hanları-Kelkit / Karaca-Erzincan / Sorda-Kelkit  / Kelkit-Erzincan / Köse-Bayburd / Köse-Alucra / Kelkit-Şiran / Şiran-Mndaval / Kalanima-Erikbeli  / Vakfıkebir-Erikbeli arası yollar detaylı olarak incelerenek; yolların satıh özellikleri ve onarım gereksinimleri, köprüler, çeşmeler hatta hayvanların ihtiyaçlarına kadar detaylandırılmıştır. Raporda ayrıca: yol güzergâhlarının çekili topçu unsurlarının ve yaya, atlı piyade birliklerinin intikal ve taarruzi harekâtlarına uygunluğu da değerlendirilmiştir. Raporun bir diğer bölümünde ise; Değirmendere-Trabzon-Akçaabat-Vakfıkebir, Vakfıkebir-Görele, Vakfıkebir-Kürtin, Görele-Tirebolu, Tirebolu-Harşit, Giresun-Ordu, Ordu-Perşembe(Vona) , Ordu-Mesudiye, Trabzon-Soğuksu-Mahmat, Trabzon-Sefanoz, Trabzon-Yomra-Sürmene, Sürmene-Of, Of-Bayburd, Gümüşhane-Şiran, Torul-Kürtün, Gümüşhane-Erzincan, Rize-Of, Rize-Atina (Pazar) , Rize-Atina-Mapavri-Viçe, Rize-Viçe-Kopuz Hudut, Atina-Hemşin arası metre/kilometre cinsinden mesafelerinde kayda alınmış olduğunu görmekteyiz. 3’üncü Ordu Kumandanlığı sorumluluk sahasında bulunan arazi yapıları hakkındaki raporun hazırlanmasında mıntıkada konuşlu askeri makamların (3’üncü Ordu Müfettişliği ’ne bağlı) yanı sıra yerel hükümet görevlileri (Trabzon Vilayeti) ve bunlara bağlı diğer ülke uyruğuna tabi (Fransız) mühendisler de görev alınmıştır. Savunma-Taarruz-Çekilme planları gereği rapor; 9’uncu Kolordu Kumandanlığının hazar ve sefer konuşlanmasında kullanılmak üzere hazırlanmış olsa dahi 10 ve 11’nci Kolordu birlikleri ve bölgede konuşlu Hudut, Jandarma Tabur/Alay, Seyyar Jandarma Tabur/Alay, Depo Tabur/Alaylarının yanı sıra 1’inci ve 2’nci Muhrip Fırkaları tarafından da kullanılacak kapsamda hazırlanmıştır. Raporun hazırlandığı tarih itibarıyla: 3’üncü Ordu Müfettişliği Karargâhı Erzincan’da birlikleri ise; 9’uncu Kolordu Kh., 28 ve 29’uncu Fırkalar (Tümenler) Erzurum’da, 17’nci Fırka Bayburt’ta, 10’uncu Kolordu Kh., 30 ve 31’nci Fırkalar Erzincan’da, 32’nci Fırka Sivas’ta, 11’nci Kolordu Kh. ve 18’inci Fırka Elazığ’da, 33’üncü Tümen Van’da, 34’üncü Tümen Muş’ta konuşlu idi. İhtiyat Fırkaları (Tümenleri) ise; 9’uncu Kor. K.lığına bağlı 1’inci İht. Süvari Fırkası Hınıs’ta, 2’nci İht. Süvari Fırkası Karaköse’de, 11’inci Kor. K.lığına bağlı 3’üncü İht. Süvari Fırkası Erciş’te ve 4’üncü İht. Süvari Fırkası Viranşehir’de bulunmaktaydı. (Kaynak: GNKUR. Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları. BDH. Türk Harbi, I Cilt, Osmanlı İmparatorluğunun Siyasi ve Askeri Hazırlıkları ve Harbe Girişi. Ankara. 1970.) 1 Kasım 1914 tarihinden itibaren hudut hatlarımızdan ileri harekâta başlayan Çarlık Rusya’sı ordularının karadan ilerleyişlerindeki pratiklikleri ve Rus Donanmasının önceden belirlenmiş stratejik öneme sahip kıyı hedeflerini vurmuş olmaları maalesef ki bu raporun düşmana sızdırılmış olma ihtimalini güçlendirmektedir. Bir gerçek durumda şudur ki; raporla durumu kayda alınan bu yollar acı hikâyelerin yazıldığı göç ve muhaceret yolları olarak hafızalara kazınmıştır… Sn. Murat Dursun TOSUN tarafından tasnifi yapılan raporu sizlere birebir sunuyoruz: BOA Fon Kodu: DH.UMVM. Dosya No: 74, Gömlek No: 30, Tarihi:  27 (Ra) Rebiü’l-evvel 1332 (23 Şubat 1914), Konusu: Dokuzuncu Kolordu'nun konaklayacağı Trabzon, Vakfıkebir, Rize, İspir, Of, Bayburt güzergâhındaki umumi yolların mevkii durumu ve kullanışlı olup olmamasını açıklayan cedvel.  Sayfa 1 1-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Rize-İspir Yolun cinsi (şose veya adi yol): Adi yol Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Tarik-i umumiye Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 95 km Yolun muhtelif kısımlarının arzi (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): Hal-i hazırda işleyen yol yüzde 17 ile 18 derecededir. Yolun muhtelif kısımlarının hali: O’ncı kilometreden veya mevkiden: O’dan yani Rize’den O’ncı kilometreye veya mevkiye kadar: 95. Kilometreye yani vilayet hududuna kadar Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (umumi durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (taşınmasına) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle geçebilir mi? (Bu babda mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir) Bu yol, adi katırcı yoludur. Top müruruna müsait değildir. Piyade ve süvari müşkülatla hareket edebilir. Kışın katiyyen yol vermez. Rize’den Değirmenderesini takib ederek Pehlivan Taşı’na ve oradan Roşi Ağreloz, Malpet derelerinin men’-i cihetlerinden geçdikden sonra Salahor Deresine ve oradan da Karadere nahiyesi merkezine ve buradan Kalopotomos vadisine inilir. Kafkame’ye (Çağrankaya’ya) kadar süvari takip edilir. Yarım saat sonra Cimil deresinden bir taş köprü ile geçildikten sonra mahura vadisi Kohser deresine kadar takip ve oradan Kohser dağı geçidine müntehi olur (sona erer). Kohser dağı gecidi yüksek ve mühim bir geçittir. Kışın en ziyade şiddetini burada gösterir. Bu dağdan sonra İspir’in Ov deresine inilir. Semtenelik mevkii ve civarında ve Mahura (Tozköy) deresi vadisinin zikzaklı dik ve dar boğazları vardır ki buralarda mekkâriyle (yük hayvanlarıyla) nakliyat düçar-ı zaruret (zorunluluk) olur. Yol üzerinde mevcut üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtaç-ı tamir ise mah be mah (aydan aya) ihtiyarı (seçimi) icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği derc olunacaktır (yazılacaktır, kaydedilecektir). Taş ve ağaç ve tahta olmak üzere ekser mevaki’de pek adi köprüler var ise de birer ikişer adam ancak geçebilir. Süvari bazılarından geçemez, dereye girmek mecburiyetindedir. Cimil suyu üzerinde taş köprü vardır. Yol top müruruna (taşınmasına) müsait olmadığı cihetle bi’t-tabi köprüsü de yoktur. Mürura (geçişe) müsait kılmak için yol ile beraber köprülerin yeniden yapılması muktezidir. Sol sayfa Köprülerin hali Yol üzerine müsadif (rastlayan) ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin hal ve kabiliyetlerinin mufassalen beyanı Yol üzerinde mühim sular yoktur. Yol üzerindeki su mahalleri ve ve mevsim-i muhtelifedeki halleri Akarsuyu ve menba’: Pehlivantaşı ve Kura-yı Seb’ada dere suyu ve diğer mahallerin kâffesinde (tamamında) bir çayrek (çeyrek) veya yarım saat bir menba’ suları vardır ve kabil-i şürb’dür (içilebilir). Kuyu: Yokdur Çeşmeler: Kafkame, Göğser, Ovid Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne mikdar asker istiab edecek (alacak) ne kadar mebâni (yapı) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır? Rize kasabasında on tabur istiab edebilecek mebani bulunabilir. Yol üzerinde konak mevkiilerinden Pehlivantaşı 1500, Karadere nahiye merkezi 1500, Kestanelik Hanları 1500, Kura-yı Seb’a (İkizdere) nahiye merkezi 2000, İspir’in Çapans (Çayırözü) karyesi 1500 nefer istiab eder. İspir’e kadar muktezi ekmek kâmilen Rize’den alınmak icap eder. Mısır ekmeği vermek istenilirse köylerden tedarik olabilir. Et, yağ ve saire mahallerinde tedarik olunur. Arpa ve saman hiçbir mevkide bulunmadığından celb olunmak (getirmek) üzere bir hafta evvel malumat verilmelidir. Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur). Bu yolun yeniden inşası için Fransız şirket-i inşaiyesi (inşaat şirketi) tarafından keşfi icra olunmaktadır. Hane-i mahsusunda zikr olunan yol hal-i hazırda işleyen yoldur. Yeniden yapılacak olan yolun güzergâhının nukat-ı mücribesi (zorlayıcı noktaları) dahi bu istikamette ta’yin olunmuştur (belirlenmiştir). İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcud kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktalarında) ayrılan mütevassıt (ara) yollar ve bu yolların müntehi oldukları (ulaştıkları) mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat: Bu yolun güzergâhı cetvelin nihayetine rabt olunan (eklenen) umumi haritada gösterilmiştir. 2-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Trabzon-Rize Yolun cinsi (şose veya adi yol): Adi yol Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Tarik-i hususiye Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 100 km Yolun muhtelif kısımlarının arzı (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): 4 ile 9 derecededir. Yolun muhtelif kısımlarının hali: O’ncı kilometreden veya mevkiden: O’dan yani Trabzon’dan O’ncı kilometreye veya mevkiye kadar: 100. Kilometreye yani Rize’ye kadar Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (genel durumunun) Rum Dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçirilmesine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle geçebilir mi? (Bu babda mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir) -İşbu sahil tarikinin yalnız Trabzon ile Yomra arasındaki kısmı top müruruna (geçmesine) müsaittir. Yomra’dan Rize’ye kadar olan kısmı taşlık ve bayır ve dere yatakları pek dardır. Süvari ve piyade müşkülatla hareket edebilir. Top sevkine müsait bir hale konulmak için (80.000) lira sarfıyla yolun yapılması muktezidir (gereklidir). Yol üzerinde mevcut Köprünün cinsi: Taş, demir ve tahta olmak üzere pek az köprüsü vardır. Köprünün mevkii: Değirmendere, Kanboz,  Hoskonak, Kovata, Yanbolu, Malpet, Roşi (Raşi) Üzerinden sahra veya ağır topların geçip geçemeyeceği muhtac-ı tamir ise mah be mah ihtiyarı (aydan aya seçimi) icap edecek fedakârlığın derecesi mufassalen (ayrıntılı) zikr edilecek ve yol üzerinde mevcut köprülerden başka daha nerelerde ne miktar köprü inşası iktiza edeceği derc olunacaktır (yazılacaktır). Bir iki köprüden maadasının (kalanının) üzerinden hiçbir top geçemez. Yol ile beraber köprülerin yeniden yapılması muktezidir. Her saat veya yarım saatte bir bazen birkaç dakikada bir tesadüf olunur. Ufak ırmaklar vardır ki yatakları derin ve civarı uçurumlu olduğundan behemahal (mutlaka) köprü veya kısm-ı aksamı muktezidir (gereklidir). Yolların adedi lâyuaddır (adedi belli değildir). Hin-i inşada (inşaat sırasında) keşf u ta’dadı (sayımı) ancak kabildir. Köprülerin hali Yol üzerine müsadif ve üzerinde köprü olmayan mühim sular üzerinde ne vasıta ile geçitlerin temin edildiği vesait-i müruriyenin hal ve kabiliyetlerinin mufassalen (ayrıntılı) beyanı Yol üzerine müsadif olan ve üzerinde köprü olmayan mühim sular Dirona, Karadere, Kalopotamos suları olub yalnız Kalopotamos suyu üzerinden pereme (Rumca, gondola benzeyen bir kayık) ile geçiyor. Diğerlerinden suya girip geçmek mecburiyeti vardır. Yol üzerindeki su mahalleri ve ve mevsim-i muhtelifedeki halleri Akarsuyu ve menba’: Sahil boyunca her çaryek (kısa mesafede) bir dere ve menba’ suları mevcud ve mebzuldür (çok) ve kabil-i şürb’dür (içmeye elverişlidir). Kuyu: Yokdur Çeşmeler: Ma’dud (sınırlı) çeşmeleri vardır. Yol üzerinde konak mevkileri nereleridir? Mezkûr konaklarda ne miktar asker istiab edecek (alacak) ne kadar mebâni (yapı) mevcuttur? Mezkûr konaklarda ne miktar vesait-i iaşe vardır. Bu yol üzerindeki konak mevkilerinden ve Dirona’da (Yomra nahiyesi merkezi) 500, Arsin karye ve kahveleri 500, Araklı maa kal’acık 1500 Hamurkâr 1500 Of kaza merkezi 500, Aspet 1500, Malpet 1500 nefer istiab edecek mebâni (bina) bulunur. Muktezi erzak kâmilen mahallerinden tedarik edilebilir. Pekmez, arpa ve samanın bir hafta evvel ahar mahallerden tedariki muktezidir (gereklidir). Yolun tamir veya yeniden inşasına dair karar veya bir tasavvur (düşünce) mevcut mudur? Mezkûr kusur (hata) ne derecelere kadar mevki-i fiile vaz’ edilmiştir (uygulamaya konulmuştur). Yomra’dan Sürmene’ye kadar olan kısmı derdest inşadır. (1)330 senesine Of’a kadar olan kısmının inşası mutasavverdir. Of’dan Rize’ye kadar kısmından 3,5 kilometrosu derdest inşa bulunur. Mütebakisinin (kalanının) yine (1)330 senesinde itmamı mutasavverdir (tamamlanması tasarlanmaktadır). Meclis-i umumi-i vilayetin tahsis ettiği mebâliğ (masraf) mikdarı mülahazat hanesinde muharrerdir (yazılıdır).   İhtar: Yolun bir krokisi yapılacak ve mezkûr krokide yol civarında mevcut kura (köyler) ve kasabalar ile yolun muhtelif nukatında (noktasında) ayrılan mütevassıt (ara) yollar ve bu yolların müntehi oldukları (ulaştıkları) mevâki (mevkiler) gösterilecektir. Mülahazat: Bu dahi: Tahsisat-ı nakdiye Lira Trabzon-Yanbolu 1500 Yanbolu-Of hududu 2362 Of Hududu-Rize hududu    1100 Rize hududu-Rize    4050 9012 (1)330 senesi için yol ve köprülerin tamir ve inşası için tahsis olunmuştur. 3-Yolun mebtei ve müntehası (başlangıç ve bitişi): Trabzon Büyük Liman yani (Vakfıkebir) Yolun cinsi (şose veya adi yol): Kısmen şose kısmen adi yol Yolun envai (umumi veya vilayet yolu): Tarik-i hususiye Tul-i kâmili (kilometro) (Tam uzunluğu): 60 km O’ncı kilometreden veya mevkiden: 9. kilometre yani Kalenima köprüsünden O’ncı kilometreye veya mevkiye kadar: 9. kilometre ve 200 metreye kadar Yolun muhtelif kısımlarının arzi (genişliği) ve azami meyilleri (eğimleri): Arzı 4 ila 6 mt, Meyili 10 ile 15 (derece), Azami kavisleri asgari 4 ila 5 metre Yolun muhtelif kısımlarının hali: O’ncı kilometreden veya mevkiden: 0’dan yani Trabzon’dan O’ncı kilometreye veya mevkiye kadar: 60. Kilometreye yani Büyük Liman’a kadar Yol aksamı hey’et-i umumiyesinin (mevcut durumunun) Rum dağı geçit ve boğazlarında mevsim-i sayf ve şitada (yaz ve kışta) top müruruna (geçirilmesine) müsait olup olmadığı değil ise top müruruna (geçirilmesine) müsait bir hale koymak için lazım gelecek fedakârlığın derecesi mevsim-i şitada piyade ve süvari suhuletle (kolaylıkla) geçebilir mi? (Bu babda (konuda) mufassalen (ayrıntılı) malumat verilecektir) -Bu tarikin Trabzon’dan Pulathane’ye kadar olan 5,13 kilometrosu top müruruna müsaittir. Buruna derbendine kadar olan 18 kilometroluk mahalli dahi ayrıca tamir olunmuş ise de ikmal edilememiştir. Top müruruna müsait değildir. Her mevsimde Vakfıkebir’e kadar piyade ve süvari mürur edebilir. Top müruruna müsait bir hale getirilmek için (45) bin lira sarfı muktezidir. Yol üzerinde mevcut Köprünün cinsi: Taş ve ağaç olmak üzere müteaddid köprüleri vardır DEVAMI YARIN

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Spor Toto Süper LigOP
 • 1Adana Demirspor00
 • 2Aytemiz Alanyaspor00
 • 3Altay00
 • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
 • 5Medipol Başakşehir00
 • 6Beşiktaş00
 • 7Çaykur Rizespor00
 • 8Fatih Karagümrük00
 • 9Fenerbahçe00
 • 10Galatasaray00
 • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
 • 12Giresunspor00
 • 13Göztepe00
 • 14Atakaş Hatayspor00
 • 15Kasımpaşa00
 • 16Yukatel Kayserispor00
 • 17İttifak Holding Konyaspor00
 • 18Demir Grup Sivasspor00
 • 19Trabzonspor00
 • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
Gazete Manşetleri
ARŞİV ARAMA