DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Selçuk Şen
Selçuk Şen
Giriş Tarihi : 18-09-2021 00:47

ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-6

 

“Haziran ve Eylül 1924’te Hamidiye’nin Ordu ziyareti”

Hazırlayan:

Selçuk ŞEN, Em. Astsubay.

selcuk52persembe@gmail.com

 

DÜNDEN DEVAM

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Trabzon’da Reis-i Cumhur Hazretleri’ne

15/09/(1)340

Reis-i Cumhur Hazretleri Trabzon seyahatini sıhhat-ı memnuniyetle yapmakta olması hepimiz için nihayetsiz meserreti (sonsuz sevinci) mûcib oluyor (gerektiriyor).  Ulaşılan her yerde seyahat ve afiyet-i riyâset-penâhileri muhabbet-i samima ile takip etmekte olduğunu kemal-i hürmetle arz ederim. İsmet

“İkinci gün (16 Eylül 1924) öğleden sonra Trabzon Valisi ile birlikte Hükümet Konağına giden ATATÜRK, burada Ziraat, Evkaf, Maarif ve Nüfus müdürleri ve Adliye Reisi ile ayrı ayrı görüşerek çalışmalar hakkında bilgi almıştır. Sonra Trabzon Valisi’ni de refakatine alarak saat: 4.30 gibi Trabzon Lisesine geçmiştir. Burada önce lisenin kapısının üzerinde eski bir tuğra olduğunu gören Mustafa Kemal Paşa, tuğranın kaldırılarak okulun müzesine nakledilmesini istemiştir. Liseden sonra cadde açılışında bulunup ilk kazmayı vurduktan sonra İplik Mensucat Fabrikasında incelemeler yapmış ve Türkiye’de fabrikaların inkişaf ve gelişmesine yönelik arzularını dile getirmiştir. Daha sonra Memleket Hastanesine geçen ATATÜRK, hastanede hastaların bulunduğu koğuşları ziyaret etmiştir. Trabzon Ticaret Mektebinden sonra ziyaret ettiği Muallim Mektebinde ise okulun hatıra defterine şunları yazmıştır: … 24 Kânunuevvel 335 tarihinde Fevzi Paşa Hazretlerinin nazari dikkatini celbeden talebe adedi 25, bugn 16 Eylül 1340(1924)’ta 176. Yedi misli olmuş. Geçen senelerin mahmul olduğu ahval ve şerait nazarı dikkate alınırsa memnun olmak lazım fakat memleketin muhtaç olduğu muallim miktarı düşünülürse bunun daha yüz misline çıkması icap eder. Kemiyet noksanı yetişen muallimlerimizin kıymet ve faziletteki yüksekliğiyle ancak kabili telafidir…” (ARSLAN, s.74-75)

 

16 Eylül 1924 akşamı Paşa Hz.leri için Trabzon Halk Fırkasında ziyafet tertiplenmiştir. Ev sahibi Trabzon Halk Fırkası Başkanı Hacıkadızade Arif Bey’in konuşmasının ardından Paşa Hz.leri de uzun bir konuşma yapmışlardır. Yemeğin ardından Paşa Hz.leri istirahatine ayrılan köşke geçmiştir.

“17 Eylül günü öğleden önce Trabzon’daki tüccar, esnaf ve zanaatkâr heyetlerini kabul ederek, Trabzon’daki temaslarını tamamlayan ATATÜRK, saat 13.30’da Trabzon’dan Hamidiye kruvazörü ile Rize’ye hareket etmiştir. ATATÜRK, gezi programına göre Rize’den sonra Giresun, Samsun ve İnebolu gibi Karadeniz’in önemli merkezlerini ziyaret ettikten sonra doğu vilayetlerine gidecekti” (ARSLAN, s.76)

Doç Dr. Zehra ARSLAN’ın tespitine göre Giresun Belediye Umumi İdare Meclisi ve Ticaret Odası üyelerinden oluşan bir heyet Trabzon’a gelerek ATATÜRK’ü Giresun’a davet etmişleri. (ARSLAN, s.76 dip not nu:31)

Trabzon’dan Rize’ye intikal…

17 Eylül 1924 öğleden sonra Hamidiye Trabzon önünden demir alarak rotasını gündoğusuna çevirmişti bir sonraki yanaşacağı iskele Rize idi. Aynı gün saat 18.00’da Rize’ye yanaşan Hamidiye’den işkampavya ile karaya çıkan Paşa Hz.leri yerel hükümet ve askeri yetkililerce karşılanmıştı. Şehirde kısa sürecek bir ziyarette bulunan Paşa, Rize ziyareti ve Giresun ziyaretleri hakkında Başvekil İsmet Paşa’ya Giresun’dan bir değerlendirme telgrafı çekecektir.

Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan tedarik ettiğim bu telgrafı Giresun ziyareti kısmında arz edeceğim.

17-18 Eylül gecesini açık suda geçiren Hamidiye sabah erken saatlerde Giresun’da olacak şekilde Rize açıklarından hareket edecektir.

Paşa Hz.leri Giresun’da… 19 Eylül 1924.

Resim: Gazi Paşa Hz.leri Giresun’da, Kaynak: H. Gazi Menteşeoğlu

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine

Giresun 18 Eylül (1)340 (18 Eylül 1924), Vusulü (Ulaşması) 19

 

Bugün hin-i müfarakatımda (ayrıldığımda) Rize ve Atina (Pazar) müftülerinin temsil ettiği bir hoca heyeti bütün memleket ve civar halkı muvacehesinde kapattırılan medreselerin küşadını (açılmasını) ba-istid’a (dilekçe ile) müracaat ettiler. İstid’a-yı mütalaadan (değerlendirdikten) sonra çok kızdım. Yüksek ve şedit (şiddetli) bir sesle kendilerini tekdir (azarladım) ve memleketin, milletin şimdiye kadar felaketi esbabının (sebebinin) kendileri olduğuna işaret ettim. Mektep istemiyorsunuz, halbuki millet onu istiyor. Artık bu zavallı millet, bu evlad-ı memleket yetişsin. Medreseler açılmayacaktır, millete mektep lazımdır, diye bağırdım. Bütün halk ve mektep talebesi bravo sedaları ve heyecanlı alkışlarla karşıladılar. Müfarakatımdan sonra bu hocalara halkın bir fenalık yapmaları dahi memuldür (beklenir). Buna mukabil Rize’deki liseyi ihya elzemdir. Mektep binası ve alet-i tedrisiye mefkuddur (yoktur). Hocaları çok olan bu mahalde ilim ve irfan teşkilatımızın süratle faaliyete başlaması pek lüzumludur. Burada Osman Ağa’nın oğlu İsmail Bey yirmi bin liralık bir mektep binası yapmak üzere imiş. Bunu taltif ederek işin tesri’i (hızlandırılması) ve hemen alet-i tedrisiye gönderilmek ve fazla alaka göstermek suretiyle halkın gösterdiği fiili tezahüre mukabele eylemek (karşılık vermek) icab eder.

Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal

 

Yukarıda Paşa Hz.lerinin Rize ve Giresun ziyaretlerine dair Baş Vekil İsmet Paşa’ya telgraf ve transkriptini sundum.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Giresun ziyareti ile alakalı olarak değerli büyüğüm, Araştırmacı–Yazar Sn.Hüseyin Gazi MENTEŞEOĞLU’nun bir yazısını sizlerle paylaşmak isterim;

“19 Eylül Mustafa Kemal Paşa'nın Giresun'u onurlandırdığı gündür. Bundan tam 96 yıl önce 19 Eylül 1924 tarihinde iskeleyi, meydanı, Yeniyol'u, (Gazi caddesini adı o yıllarda Yeniyol olarak geçmektedir), Sokakbaşı'nı, Debboy'u hınca hınç dolduran çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar, Giresun'un Ata'sını karşıladığı, çiçeklerle, bayraklarla çoştuğu gündür.

1924 yılı Eylül ayında sonbahar gezileri olarak nitelendirilen ve Mudanya'dan başlayan Mustafa Kemal Paşa'nın Karadeniz gezileri, Hamidiye Kruvazörü ile 11 Eylül tarihinde başlamıştır. 15 Eylül tarihinde Trabzon'a gelen Mustafa Kemal Paşa burada Giresun'dan gelen heyeti de kabul etmiş ve heyet tarafından Giresun'a davet edilmiştir.

15.09.1924 ve 18.09.1924 tarih ve 99 – 100 sayılı Giresun'da Işık Gazeteleri, Giresun'daki hazırlıklar ve Trabzon'a gönderilen heyet hakkında özetle şu haberi vermektedir: 

“Gazi Paşa Hamidiye Kruvazörü ile seyahat etmektedir. Bugün Trabzon'u şereflendiren Paşamızın Trabzon'da kaç gün kalacağı malum değil ise de büyük ihtimal Trabzon'dan sonra Giresun'a teşrif buyuracaklardır. Merasim için şimdiden belediye faaliyete geçmiştir. Gazi'ye dileklerimizi, dertlerimizi anlatalım. Işık (Işık Gazetesi), aziz okuyucuları namına Büyük Adamı şimdiden selamlar.”

“Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Trabzon'da iken, Giresun'u temsilen “hoş geldin” e bir heyet gönderildi. Heyet; Feridunzade Hacı Hasan Efendi, Osman Ağa'nın oğlu İsmail Bey, Yusuf Ağazade Mustafa Efendi, Akifzade Fahri Bey, Hacı Eminzade Emin Bey, Sarıalemdarzade İsmail Efendi ve Tiralizade Hasan Bey'den oluşuyordu.”

Caddeler ve binalar, bayraklar ve defne dallarıyla süslendi. Günlerdir beklenen tarihi günün arifesinde, İlçelerden ve köylerden gelen insan seli, Ata'yı görmek için geceyi sabahçı kahvelerinde geçirdiler. Halk büyük bir coşku içindeydi. Paşa'ya son derece bağlı olan Giresunlular, O'nu yakından görmenin kıvancını ve heyecanını yaşıyordu. Sabahın erken saatlerinde görülmemiş insan kalabalığı caddeleri hıncahınç doldurmuştu. İskele’de kurulan Zafer Takı'ndan Mithat Paşa Oteli'ne kadar yollara renk renk halılar serildi.

19 Eylül 1924 Cuma günü sabahı saat 09.00'da ufukta görülen duman, kıyıda toplanan binlerce Giresunluyu coşturmaya yetti. İskelede bekleyen, bayraklarla donatılmış irili ufaklı yüzlerce kayık harekete geçti. Hamidiye Kruvazörü açıkta liman yatağına demir attı. Kruvazör daha demir atmadan, etrafını kayıklar sardı. “Yaşa! Varol Gazimiz!” sesleri göklere yükseliyordu. Mustafa kemal Paşa'nın Karadeniz gezisine çıktığı 11 Eylül tarihinden itibaren, 15 Eylül ve 18 Eylül tarihli Giresun'da Işık gazetelerinde geziden haberler ve hazırlıklarla ilgili bilgiler verilmiştir. 24 Eylül 1924 tarihli gazete ise bu konudaki en önemli sayıdır. Çünkü Paşa'nın Giresun gezisi bütün ayrıntıları ile bu sayıda aktarılmıştır…”

(Kaynak:https://www.yesilgiresun.com.tr/makale/5509230/huseyin-gazi-menteseoglu/19-eylul-mustafa-kemal-pasa-bir-arsiv-bir-gazete)

 

 

SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ PAŞA HAZRETLERİ, DEVLETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİ ORDU’DA…

19 EYLÜL 1924

“19 Eylül 1924 Cuma günü saat:15.00 de Hamidiye Gemisi Ordu’ya Demirlemiştir. Hamidiye’de bulunan Cumhurbaşkanına şehir namına hoş geldinize Vali Rifat, Ordu Milletvekili Faik, Halk Fırkası ve Belediye Yusuf Beylerden müteşekkil bir heyet (*) gitmiştir.

(*) Ordulu Eğitimci-Yazar Hikmet Pala’nın tespitlerine göre Gazi Paşa Hz.leri karşılan heyette şu isimler bulunmaktaydı: “…Ordu’nun resmi erkânından oluşan bir grup tekne ile kruvazöre doğru hareket etti. Bu heyette Ordu Valisi Rıfat Vona, Belediye Başkanı Furtunzade Yusuf Sırrı Bey, Ticaret Odası Başkanı İsa Cordan, Ordu Milletvekili Recai Bey gibi isimler bulunuyordu. Mustafa Kemal, yanında bulunan başyaveri Rusuhi bey, Salih Bozok, Kılıç Ali, Rauf Benli ile birlikte Ordu’ya çıktı…”

Bundan sonra Cumhurbaşkanı, eşleri Latife Hanım ve mâiyetleri erkânı ile karaya çıkmak gemiden merasim ile ayrılmışlar ve geminin stimbotu ile sahile çıkmışlardır. Stimbotu, Vilayet Erkânının motoru ile Halk Fırkasının ve şehrin muhtelif dernek ve sanatkârlarının motor ve kayıkları takip etmiştir.

Kalabalık bir grup iskelede Cumhurbaşkanını karşılayarak kurbanlar kesmiş ve halkın alkışları arasında Belediyeye ve Halk Fırkasına gitmişlerdir.

Biraz istirahatten sonra her sınıf halk temsilcilerinin ziyaretlerini, bilâhare de Vilayet binasına giderek memurların ziyaretlerini kabul etmişler ve saat:19.00 İdman Yurdu ve Gençler Birliği Kulüplerine(**) giderek gençlerle konuşmuşlardır.

(**)“…Vilayetten sonra yürüyerek iskeleye doğru inen heyetin önünü Ordu İdman Yurdu Kulübü gençleri keser. Onu kulüp binasına davet ederler. Bu bina halen ayaktadır ve PTT’den sahile inen caddenin ikiye ayrıldığı yerdeki köşede bulunmaktadır. Altında eczane vardır. Mustafa Kemal gençlerin davetini geri çevirmez ve kulüp binasına çıkarlar. Kendisinden günün hatırası olarak kulüp defterine yazı yazması istenir. Mustafa Kemal kalemi eline alır. Hokkaya batırınca “tak” diye bir ses duyulur, hokkanın içindeki mürekkep kurumuştur. Ali Rıza Gürsoy kıvrak bir manevrayla durumu kurtarmak için; “Zat-ı devletlerinizin kalemi ile yazılırsa bizim için daha mucib-i şeref (şeref vesilesi) bir hatıra olur Paşam” der. Bunun üzerine Gazi, durumu anlayarak tebessüm eder ve şu önemli vecizeyi yazar;  “Sporun bedeni olduğu kadar fikri de olmasına dikkati celbederim.” Kaynak: Eğitimci-yazar Hikmet Pala.

Müteakiben iskeleye gelmişler, burada halkın duygu ve sevgisini ifade eden halktan birisinin (Mukaddes Cumhuriyetimizin Mukaddes Cumhurreisine Gazi Paşamıza hayırlı selâmetler, seyahatler dileriz) dileğine karşı Cumhurbaşkanı şu mukabelede bulunmuşlardır.” (METEL, s.68)

 

Dz. Albay Raşit METEL eserinde Latife Hanımefendinin karaya çıkanlar arasında olduğundan bahsetmiş olsa da Latife Hanımefendi Ordu’ya çıkmamıştır.

Gazi Paşa Hz.lerini karaya ayak bastığında, kucağındaki bir demet çiçekle güzel bir kız çocuğu iskelede beklemekteydi. Trabzon Mebusu Hazinedarzade Mahmut Mashar Beyin kızı ŞEREFNUR! Ordu Hayat Gazetesi yazarlarından Mimar ve Yazar Osman KADEMOĞLU, annesi merhum Şerefnur KADEMOĞLU’nu ve o unutulmaz günü bizlere kendine has üslubuyla anlatacaktır (Ordu Hayat Gazatesi’nde).

Hamidiye Kruvazörü Ordu önlerine demir attığında Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Haricinde gemide kimler vardı?

Latife Hanımefendi, Salih Bey (BOZOK), Kılınç Ali Bey, Hamdullah Suphi Bey (TANRIÖVER), Rauf Bey (Rize M.vekili), Güv. Mülazım-ı sani (Güverte Teğmen) Asım Bey (ŞİNİK), Güverte Teğmen Fuat Bey (UZGÖREN), Makine Teğmen Kâzım Bey (MERİÇ), Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Ali BEY (ÜLGEN-Deniz Kuvvetleri eski Komutanlarından), Makine Teğmen Yusuf Bey (AKMAN), Güverte Teğmeni Saadettin Bey (KURSAN), Makine Teğmen Münir Bey, Güverte Teğmeni Osman Bey (PİRİ), Güverte Mülazım-ı evvel (Üsteğmen) Cemil Sabit Bey (ERDURAN), Makine Yüzbaşı Hikmet Bey (TEKNEKURAN), Güverte Üsteğmen Seyfi Bey (BENGİ), Güverte Üsteğmen Ethem Bey (ÇEVİKER), Güverte Yüzbaşı Hüseyin Bey-Giresunlu-, Başyaver Binbaşı Nasuhi Bey, Başçarkçı Makine Binbaşı Mustafa Bey, Güverte Yüzbaşı Hüseyin Hakkı Bey, Tabip Binbaşı Kemal Bey, Gemi Komutanı Binbaşı Hüsamettin Bey (ÜLSEL), Makine Kıdemli Yüzbaşı Tevfik Bey (ÖZDEMİR), Güverte Yüzbaşı Remzi Bey, Makine Yüzbaşı Şevki Bey, Makine Yüzbaşı İzzet Bey, Makine Kıdemli Yüzbaşı Tahsin Bey, Makine Yüzbaşı Ali Bey, Güverte Üsteğmen Celaleddin Bey (ORHAN), Seyri Subayı Yüzbaşı Hayrettin Bey (KALİÇUN), Yaver Muzaffer Bey ve Muhafız Kıt’a Komutanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey (TEKÇE) (METEL, s.68-69-70)

 

Gazi Paşa Hz.lerinin şehirden ayrılmadan evvel iskelede Ordululara hitaben yaptığı konuşma…

“Muhterem Ordu Ahalisi,

Hakkımda gösterdiğiniz samimi tezahürat bende pek derin hissiyat bıraktı. Maalesef ciddi bir sebep aranızda fazla kalmama mani oluyor. Bunun için müteessirim. Fakat vaat ediyorum; ilk fırsatta aranızda daha fazla kalmakla bu teessürü izale edeceğim. Gönül arzu ederdi ki burada günlerce kalayım ve sevimli köylerinizi temaşa ile zevk alayım. Arkadaşlar! Sizin gibi şuurlu bir millete malik olan bu devlet, bütün cihana karşı iftihar etmek hakkına maliktir. Büyük teessürlerle sizden ayrılıyorum. Fakat vaadimi yaptığım zaman bu teessürlerim zail olacaktır. Allahaısmarladık." (sadeleştirilmiştir) (METEL, s.69) -(DİZMAN,s.107-108)

Ordu’dan Baş Vekil İsmet Paşa’ya çekilen telgraf…

 

Telgraf-name Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine

Mahreci: Ordu

Tarihi: 19/9/1924

Reis-i Cumhur Hazretleri bugün Giresun ve Ordu’yu ziyaret ettiler. Her iki şehirde de pek büyük tezahüratla istikbal (karşılandılar) ve teşyi olundular (uğurlandılar). 20 Eylül Cuma Samsun’a muvasalat olunacak ve karaya çıkılacaktır. Samsun’dan doğruca Erzurum’a hareket olunacaktır. Karadeniz seyahatinin Samsun’da hitam bulacağı (sona ereceği) maruzdur (arz edilir) efendim.

DEVAMI PAZARTESİ

Selçuk Şen

Selçuk Şen

DİĞER YAZILARI KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-3 13-10-2021 13:50 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-2 12-10-2021 11:08 KAZA’DAN VİLAYET’E GİDEN SÜREÇTE ORDU-1 11-10-2021 10:19 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-8 21-09-2021 07:23 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-7 20-09-2021 16:49 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-6 18-09-2021 00:47 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-5 17-09-2021 07:17 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-4 16-09-2021 08:05 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-3 15-09-2021 08:38 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-2 14-09-2021 08:06 ATATÜRK’ÜN KARADENİZ GEZİSİ VE HAMİDİYE’DE YAŞANANLAR-1 13-09-2021 08:48 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-6 04-09-2021 07:21 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-5 03-09-2021 07:19 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-4 02-09-2021 07:17 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-3 01-09-2021 07:16 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-2 31-08-2021 07:07 SEKİZ YILLIK HARPTE ORDULULAR (1914-1922)-1 30-08-2021 07:43 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-2 28-08-2021 07:55 99’UNCU YILDÖNÜMÜNDE BÜYÜK TAARRUZ’UN MUHTEŞEM KADROSU-1 27-08-2021 07:54 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-3 30-07-2021 07:09 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU-2 29-07-2021 07:46 SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ’NİN KADROSU -1 28-07-2021 07:45 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 07-07-2021 07:36 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ 06-07-2021 07:35 PERŞEMBE YEŞİLKÖY MAHALLESİ KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİTLERİ ANITI - “KUTLUCALILARI” KUTLUYORUZ - 05-07-2021 07:14 1892’DE ORDU VE GİRESUN’DA ORTAYA ÇIKAN BULAŞICI HASTALIK VE OSMANLI HÜKÜMETİNİN SALGIN KARŞISINDA ALDIĞI TEDBİRLERE ÖRNEKLER 26-06-2021 07:09 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 22-06-2021 07:20 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 21-06-2021 07:32 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 19-06-2021 07:26 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 18-06-2021 07:34 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 17-06-2021 07:30 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 16-06-2021 07:55 OSMANLI 3’ÜNCÜ ORDU MÜFETTİŞLİĞİNİN HARP VE MUHARECERET YOLLARI DURUM RAPORU 15-06-2021 07:23 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-3 02-06-2021 07:02 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-2 01-06-2021 07:01 MİLLİ ORDU'DA “ORDU” VE ORDULULAR-1 31-05-2021 07:00 ÇAR’I ÇİLEDEN ÇIKARTMAK 24-05-2021 07:20 FATSA KAYMAKAMININ YETKİ TASARRUFU NEDENİYLE ABD'NİN OSMANLI DEVLETİNE NOTA VERMESİ 11-05-2021 00:06 “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -4 06-05-2021 07:26  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -3 05-05-2021 07:25  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -2 04-05-2021 07:23  “ARALIK 1922’DE ORDU’DA ABD VARLIĞI” -1 03-05-2021 07:24 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-3 29-04-2021 07:51 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-2 28-04-2021 07:49 345 KAHRAMAN PERŞEMBELİ-1 27-04-2021 07:49 YÜZYILIN KADROSU 21-04-2021 07:01 YÜZYILIN KADROSU 20-04-2021 07:01 SON MEKTUP 16-04-2021 07:40 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-2 15-04-2021 08:43 15’İNCİ KAFKAS FIRKASI VE KAHRAMAN ORDULULAR-1 14-04-2021 08:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-4 08-04-2021 07:27 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-3 07-04-2021 07:25 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-2 06-04-2021 07:45 ORDU’DA MÜSTAHFAZ KITAAT’IN TEŞKİLİ ve ALİPAŞAZADE YÜZBAŞI ZİYA BEY’İN CEPHE HAREKÂTI-1 05-04-2021 19:25 LEFKOŞELİ YÜZBAŞI SUDİ BEYİN ORDU’DA TUTUKLANMASI 30-03-2021 08:01 KENDİ GEMİSİYLE VURULAN OSMANLI 27-03-2021 07:38 1853 – 1856 KIRIM HARBİ SONRASI OSMANLI DENİZ FENERLERİ VE VONA (ÇAM BURNU) FENERİ 25-03-2021 07:40 HARB-İ UMUMİ’DE MİDİLLİ’Yİ TEYAKKUZA GEÇİREN ORDULU BALIKÇI 22-03-2021 08:38  GÜLCEMAL VAPURUNUN PERŞEMBE (VONA) YASON BURNU’NDA KARAYA OTURMASI VE TAHLİSİYE FAALİYETİ 20-03-2021 10:52
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor921
 • 2Fenerbahçe919
 • 3Beşiktaş917
 • 4Fatih Karagümrük917
 • 5Galatasaray917
 • 6Alanyaspor917
 • 7Hatayspor816
 • 8Altay915
 • 9Konyaspor914
 • 10Adana Demirspor912
 • 11Gaziantep FK811
 • 12Kayserispor911
 • 13Sivasspor910
 • 14Başakşehir FK99
 • 15Antalyaspor99
 • 16Yeni Malatyaspor99
 • 17Göztepe98
 • 18Giresunspor98
 • 19Kasımpaşa96
 • 20Çaykur Rizespor91
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
istanbul mutlu son ankara mutlu son izmir mutlu son bursa mutlu son antalya mutlu son adana mutlu son konya mutlu son şanlıurfa mutlu son gaziantep mutlu son kocaeli mutlu son mersin mutlu son diyarbakır mutlu son hatay mutlu son manisa mutlu son kayseri mutlu son samsun mutlu son balıkesir mutlu son maraş mutlu son van mutlu son aydın mutlu son tekirdağ mutlu son sakarya mutlu son denizli mutlu son muğla mutlu son bağcılar mutlu son bahçelievler mutlu son esenler mutlu son esenyurt mutlu son kadıköy mutlu son kağıthane mutlu son kartal mutlu son küçükçekmece mutlu son maltepe mutlu son pendik mutlu son sultangazi mutlu son ümraniye mutlu son üsküdar mutlu son aliağa mutlu son alsancak mutlu son bayraklı mutlu son bornova mutlu son buca mutlu son çeşme mutlu son çiğli mutlu son gaziemir mutlu son karşıyaka mutlu son konak mutlu son menemen mutlu son ödemiş mutlu son torbalı mutlu son çankaya mutlu son keçiören mutlu son mamak mutlu son polatlı mutlu son sincan mutlu son alanya mutlu son belek mutlu son kaş mutlu son kemer mutlu son korkuteli mutlu son lara mutlu son manavgat mutlu son serik mutlu son side mutlu son didim mutlu son efeler mutlu son kuşadası mutlu son nazilli mutlu son altıeylül mutlu son bandırma mutlu son edremit mutlu son karesi mutlu son susurluk mutlu son gemlik mutlu son gürsu mutlu son inegöl mutlu son mudanya mutlu son nilüfer mutlu son osmangazi mutlu son yıldırım mutlu son biga mutlu son çan mutlu son gelibolu mutlu son adıyaman mutlu son afyon mutlu son ağrı mutlu son aksaray mutlu son amasya mutlu son ardahan mutlu son artvin mutlu son bartın mutlu son batman mutlu son bayburt mutlu son bilecik mutlu son bingöl mutlu son bitlis mutlu son bolu mutlu son burdur mutlu son çanakkale mutlu son çankırı mutlu son çorum mutlu son düzce mutlu son edirne mutlu son elazığ mutlu son erzincan mutlu son erzurum mutlu son eskişehir mutlu son giresun mutlu son gümüşhane mutlu son ığdır mutlu son ısparta mutlu son karabük mutlu son karaman mutlu son kastamonu mutlu son kilis mutlu son kırıkkale mutlu son kırklareli mutlu son kırşehir mutlu son uşak mutlu son kütahya mutlu son malatya mutlu son mardin mutlu son nevşehir mutlu son niğde mutlu son ordu mutlu son trabzon mutlu son osmaniye mutlu son rize mutlu son siirt mutlu son sinop mutlu son sivas mutlu son tokat mutlu son karahayıt mutlu son pamukkale mutlu son nizip mutlu son şahinbey mutlu son şehitkamil mutlu son antakya mutlu son defne mutlu son iskenderun mutlu son darıca mutlu son gebze mutlu son gölcük mutlu son izmit mutlu son körfez mutlu son akşehir mutlu son beyşehir mutlu son ereğli mutlu son karatay mutlu son meram mutlu son selçuklu mutlu son akhisar mutlu son alaşehir mutlu son soma mutlu son turgutlu mutlu son akdeniz mutlu son anamur mutlu son erdemli mutlu son mezitli mutlu son silifke mutlu son tarsus mutlu son toroslar mutlu son yenişehir mutlu son bodrum mutlu son dalaman mutlu son fethiye mutlu son köyceğiz mutlu son marmaris mutlu son menteşe mutlu son milas mutlu son adapazarı mutlu son serdivan mutlu son atakum mutlu son çarşamba mutlu son ilkadım mutlu son eyyübiye mutlu son siverek mutlu son viranşehir mutlu son çerkezköy mutlu son çorlu mutlu son erbaa mutlu son