“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

DÜNDEN DEVAM

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

25 Eylül… Bolaman’da Mahmud Bey Hazinedarzade; 25 Eylül 1330 [8 Ekim 1914] tarihli mektubunuzu aldım yazdığınız malum olmuştur. Göndermiş olduğunuz iki kayık fındığı teslim aldık 4953 kıyye [okka] çıktı navlun için iki yüz elli guruş ve kantarcıya on guruş verdim hesabınıza kaydettim. Bu malları yarın Odesa’ya yükleyeceğim ortak fakat yüz kantar dahi gönderirsiniz çok iyi yapacaksınız yirmi kıyye pirinç Kaşif Efendi ile gönderiyorum. Rıfat Efendi’ye çok selam (M.P. PALASSOFF) Baki selam ederim Bey’im

. . . . . . . . . .

29 Eylül 1330 [12 Ekim 1914] Bolaman’da Mahmud Bey Hazinedarzade ; 26 Eylül 1330 [9 Ekim 1914] tarihli bir kıta mektubunuzu aldım göndermiş olduğunuz iki kayık fındığı teslim aldım. 318 kıyye [okka] sivri ve 4636 kıyye tombul yekün 4954 kıyye çıktı. Navlun için iki yüz elli guruş verdim. Dün Dersaadet’ten [İstanbul’dan] bir sipariş aldım fiyatı yetmiş guruş tutuyor eğer kendi komisyonu hesap edersen yani 72 veya 73 guruş tutabilir. Eğer bu fiyatlara verebilirseniz yüz çuval siparişim vardır kaç günde teslim edeceksiniz yarın muhakkak telgraf ile bildiriniz ki ona göre ben de Dersaadet’e bildireyim. Çünkü adamım cevabımı bekliyor. Kaşif Efendi ile mahsulümüzden biraz tütün gönderdim bunu da vakit geçirmek üzere içersiniz. (M.P. PALASSOFF) Baki selam ederim Bey’im.

. . . . . . . . . .

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

10 Eylül 1330 [23 Eylül 1914] İzzetlü Mahmud Bey Efendi’ye; Bu kere mahsus zât-ı âlîlerinize selam ederim ve istifsâr-ı hatır eylerim [hatırınızı sorarım] efendim. İki kayık fındık iyisinden mağazamıza gönder ve bendeniz de bugün İtalya vapuruyla Dersaadet’e gidiyorum bir hafta sonra geleceğim zâtınız da bizim mağazaya teşrif buyursanız da bir kahve içtikten sonra fındıkların bedelini konuşuruz ve mutabık kalırız azizim.  Dostunuz Tombul Dimitri

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

Fotoğraf: Hazinedar Mahmut Mazhar Bey’in Bolaman Yenipazar mevkiindeki çiftlik evi.

. . . . . . . . . .

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

Sultan Abdülaziz döneminde dünyaya gelen Mahmut Mazhar Bey; V. Murad, II. Abdülhamit ve V. Mehmed Reşat dönemlerinde yaşadı ve o yılların menfi ve müspet hallerini gördü. Bolaman- Ordu, Trabzon ve İstanbul’da geçirdiği ömrüne Osmanlı-Yunan Harbi, Osmanlı-İtalyan Harbi, I. ve II. Balkan Harbi, Harb-i Umumi ve Kurtuluş Harbi’ni sığdırmak zorunda kaldı.

Eşini kaybetti, küçük yaşta annesiz kalan çocuklarını tek başına büyütmeye çalıştı. Okumayı çok sevdiğinden hem onların hem de himayesindekilerin okumasını sağladı.

Gerek sosyal hayatta gerekse kamu görevlerinde doğruyu söylemekten zarf-ı nazar etmedi bilakis doğruyu kısa ve net ifade etmesini bildi. Sağlığında oluşturduğu kişisel arşivine özel hayatına dair belgelerin yanı sıra; iş ve siyasi hayatına ilişkin tüm evrakları dahil ederek bugüne kadar gelmesine muvaffak olmuştur. Evraklarının arasında bulunan ve kendi el yazısı ile kaydettiği iki adet not kâğıdındaki sözlerini; çocuklarına ve torunlarına adeta gelecek yıllardaki yaşamların düsturu olarak bırakmıştır:

“Hiçbir hadise yoktur ki ibret ve istifadeyi gerektirmesin yalnız istifade etmek ve ibret olmak için akıl, fikir ve irfan lazımdır.”

“Sevilen adamın iyi olduğu şüpheye yer bırakmaz”

“Yardıma muhtaç olanlardan yardım isteğinde bulunmak tavşandan süt ummağa benzer.”

“Adalet, adaletli çalışmanın neticesidir.”

“Ezici kuvvet pâyidâr olmaz.”

“İdare-i ahaliye ait kanunların çokluğu ahalinin rahatsızlığını mucip ve ahlakını düşürmeyi gerektirir.”

“Hiçbir hadise yoktur ki ibret ve istifadeyi gerektirmesin yalnız istifade etmek ve ibret olmak için akıl, fikir ve irfan lazımdır.”

“Şeytanca fikir sahibi olan hakimler (-güçlüler) şeytanların insan suretinde temsilcisidirler.”

“Ruhunu terbiye edemeyenin cismi zararlı bitkilerden sayılır.”

“İnsanları halâsa, salâha sevk edecek hayra harcanmış düşünce ve kuvvetleridir”.

“Kuvveti olmayan hükümetin nüfusu geriler ve neticesi: yok olmaktır.”

“Herkesin taşıdığı fikir, emel kendince muhterem olabilir, başkasına zarar verecek fikirler hikmetli şekilde ortadan kaldırılmalıdır.”

“Bir çok cinayetin müsebbibi hayatta kalma mücadelesi kuralıdır.”

“Memurlara yaltaklanmak zalimlerin özelliklerindendir.”

“Mert olan hakka kanuna itaat eder.”
Hürriyetin koruyucusu kanunlardan ziyade ahalinin tazyikidir

“Hükümetin vazifesi imha değil ihya ve ıslahtır.”

“Nüfusunu imha ile mevkiini güçlendirmek fikrinde bulunan hükümet kendi bastığı dalı kesene benzer.”

“Kanunu icra edeceklerin kanundan ziyade hikmeti bilmeleri lazımdır.”  

. . . . . . . . . .

“İzzetlü efendim hazretleri: Kadı İbrahim Efendi ile irsaline inayet buyrulan mektub-ı âlîlerini aldım sıhhat ve afiyet üzere olduğunuza pek ziyade memnun oldum iki tekne bal evvelce gelmişti (…) dahi geldi… Trabzon’a maden suyu sipariş verdim yakında buraya teşrifinize muntazırım tahin helvası şeker sipariş verilecektir…  Çocuklar gözlerinizden ellerinizden öperler cümlemiz sıhhatteyiz zât-ı âlînizi düşünmekten başka bir kederimiz yoktur inşallah yakında teşrif buyurursunuz da biz de memnun kalırız. Bâkî irade efendimindir. 9 Teşrinisani 1335 [9 Kasım 1919] Ahmed Rıfat”

1923 yılında nükseden bir takım rahatsızlıklarla mücadele eden Mahmut Mazhar Bey; 1923 yılı sonunda hayata gözlerini yumdu. Bolaman Yenipazar mevkiinde bulunan aile mezarlığında, eşi Ayşe Hanım’ın yanına defnedildi.

Vefatının ardından Ordu Vilayeti Umumi Meclisi tarafından ailesine gönderilen taziye mektubu aşağıda sunulmuştur:

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

Belge: Hazinedar Mahmut Mazhar Bey’in vefatını ardından Ordu Vilayeti Meclis-i Umumî Reisi imzalı olarak ailesine gönderilen taziye mektubu.

Ordu Vilayeti

Meclis-i Umûmîsi

Müteveffâ [merhum] Hazinedarzade Mahmud Mazhar Bey ailesine

Birinci ve ikinci devre-i ictimâiyede aramızda bulunmağla mübâhî olduğumuz [iftihar ettiğimiz] pek kıymetli arkadaşlarımızdan Hazinedarzade Mahmud Mazhar Bey’in ufûl-i hazîn-i ebedîsi [acıklı ebedi âleme göçü/vefatı] dolayısıyla his eylediğimiz teessürât [üzüntüler], sânihât-ı kalbiyemize ma’kes olmağla [kalbî duygularımıza yansıyarak] meclis kararıyla beyan-ı taziye olunur efendim.

21 Kanunisani 1340 [21 Ocak 1924]

Ordu

Meclis-i Umumî Reisi

(İmza)

. . . . . . . . . .

2 Eylül 1894, 28 Ağustos 1906 ve 25 Haziran 1908 tarihinde; Ordu Kazası İdare Meclisi azalığına tayin edilen Hazinedar Mahmut Mazhar Bey;  30 Temmuz 1908 tarihinde Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu seçilmiştir.

16 Aralık 1908 tarihinde Meclis-i Mebusan’ın açılış töreni için İstanbul’a hareket etmesiyle başlayan mebusluk evresinde;  1908-1912 Meclisi Mebussan Bahriye Encümeninde 4 yıl görev yaptı.

Harbi Umumi döneminde kimi zaman Trabzon kimi zamanda Ordu-Bolaman’da hayatını sürdüren ve ticaretle meşgul olan Mazhar Bey 17 Aralık 1921’de Ordu Livası İdare Meclisi üyeliğine seçilmiş, 4 Şubat 1922’de ikinci kez Ordu Liva’sı Meclis-i Umumi azalığına yeniden seçildi. Erzurum Kongresi sonrasında Bolaman Nahiyesi Müdafaa-i Hukuk Reisliği görevini de üstlenen Mahmut Mazhar Bey’in Harb-i Umumi öncesi siyasi hayatı ve Milli Mücadele yıllarında üstlendiği görevler kapsamlı bir şekilde bir başka çalışmada kapsamlı bir şekilde izah edilecektir.

“Meclis-i Mebusan-ı Osmani Trabzon Vilayeti Trabzon Sancağı Mebusu ve Bahriye Encümeni Reisi” Ordulu Hazinedar Mahmut Mazhar Bey

Fotoğraf: Mahmut Mazhar ve Ayşe çiftinin kabirleri (Bolaman)

ÖNEMLİ: (1) Bu çalışmada kullanılan tüm fotoğraf ve görseller kullanılması halinde Ordu Hayat Gazetesi; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında hukuki haklarını kullanacaktır. (2) Çalışma içeriğinde bulunan tüm fotoğraf ve görseller “kaynak gösterilse” dahi kullanılamaz.

-I.BÖLÜM SONU-

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Selçuk Şen - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Ordu Hayat Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ordu Hayat hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Ordu Hayat editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Ordu Hayat değil haberi geçen ajanstır.Anket Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kim Olmalı?
Tüm anketler