GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-02-2021 08:00   Güncelleme : 23-02-2021 08:00

“REFORMA DEĞİL, ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

“REFORMA DEĞİL, ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR”

Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır Baş, ülkemizin vergi reformundan önce, Anayasa’da belirtilen ilkelere bağlı adil bir vergi sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 32. Vergi Haftası’nda vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkati çekti.

Vergi bilinci yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimlerin de yüksek olduğuna vurgu yapan Bahadır Baş, “Vergi veren vatandaş verdiği verginin hesabını sorma hakkını da elde etmiş olur. Vergi bilinci yüksek toplumlarda hesap verebilirlik, şefaflık ilkeleri kamusal hizmetin en önemli yönünü oluşturur” dedi.

Sözün bittiği yer!

-Vergilendirmede sıkıntı nerede başlıyor?

“Ülkemizde gelir dağılımı bozukluğunu ve mali güce göre vergi ödeme ilkesini gerçekleştirebilmenin yolu dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığı (dolaylı ve dolaysız vergi arasındaki uçurumu azaltmak) düzeltmektir.

Beyana dayalı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı çok düşük. Esas itibarıyla gelir vergisini ücretlilerden, bordrolu çalışanlardan alıyoruz. Gelir vergisi tevkifatının yüzde 65’i ücret gelirlerinden yapılan kesintilerden oluşuyor.

Beyanname ile ödenen gelir, vergisi maaşlarından kesilerek beyan edilen gelir vergisinden daha düşük. Yani çalışanların; Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükelelflerinden daha çok vergi ödemesi anlaşılır ve kabal edilebilir bir durum değil. Vergi sistemimiz için sözün bittiği yer burasıdır. Dolaylı vergilerin yüksekliği adaletsizliği artırıyor. Dolaylı vergileri artırmak vergi adeletinde onarılamaz yaralar açıyor.”

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi

                  -Anayasamız vergi konusunda ne diyor?

“Ülkemizde verginin amir hükmü Anayasa’nın 73. maddesinde yer alıyor. Yani ülkemizdeki vergilendirme rejimi kaynağını yasallığını Anayasa’nın 73’ncü maddesinden alıyor. Bu madde diyor ki;  ‘herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücü oranında vergi ödemekle mükelleftir.’ Yani az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması prensibinin vergi sistemimize hakim olmasını, harcama ve tüketimden değil, kazanç üzerinden vergi alınmasını anayasamız emrediyor.

Ancak Anayasanın vergilerle ilgili bu ilkesi uygulanmıyor. Çünkü biz az kazanandan da, çok kazanandan da aynı vergiyi alıyoruz.”

Başarının yolu: Adil bir sistem

-Vergi sisteminin hala adil olmadığını mı söylüyorsunuz?

“Maalesef. Ülkemizin vergi reformundan önce anayasada belirtilen  ilkelere bağlı adil bir vergi sistemine ihtiyaçı var. Biz bunları Vergi haftamızda konuşuyoruz. İşte bu nedenledir ki Türkiye açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması geliyor. Bunu yaparken dolaysız vergilerin oranlarının artırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların sisteme alınması yani kayıt dışının kayıt içerisine alınması gerekiyor.

Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.”

Mali müşavirlerin rolü büyük

-Mali müşavirler vergi konusunda idare ile aynı kulvarda mı?

“Biz Mali Müşavirler mali idaremizin en büyük destekçisiyiz. Muhasebeci, Mali Müşavirler şimdiye kadar olduğu gibi yarınlarda da mali idaremizle işbirliği içinde çalışmaya ve vergi sistemimizin işlemesine destek olmaya devam edecektir.

Vergi mükelleflerinin beyan, ödeme ve diğer yükümlülüklerinin zamanında yerine gelmesi açısından mali müşavirlerin rolü büyüktür. Meslek mensupları, ülkenin yapıtaşları olan vergi ödeyen vatandaşlar ile vergisel yükümlülüklerin beyanı açısından sürekli etkileşim halindedir. Meslek mensupları sundukları hizmetleri ile kamu çıkarının ve kamu güvenliğinin korunması için özveri ile çalışmakta, vergilerin tarh ve tahakkuk ettirilmesi yönünden vatandaşları, vergi mükelleflerini bilgilendirmekte, bilinçlendirmekte, beyanlarını yapmakta ve devletimizin ana gelir kaynaklarının oluşmasında önemli katkı sunmaktadır.

Mükellef ile idare arasında köprüyüz

Muhasebe meslek mensupları olarak verginin tarhından, tahakkukuna bütün aşamalarında bizler varız. Sorumluluk bilinci ile beyannameleri hazırlıyor, mükellef ile idare arasında köprü görevini üstleniyoruz. Vergi bilincinin oluşmasında meslek mensuplarının önemli rolü ve etkisi önemlidir. 120 bini aşan serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, mali idarenin en büyük destekçisidir. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi için birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur.

Mali Müşavirlerin KDV İndirimi, Son dönem geçici vergi beyanının kaldırılması gibi acil taleplerinin kamu tarafından çözülmesi vergi gelirlerinin artışına olumlu katkı yapacaktır.”

Ordu Defterdarlığına tam not

-İlimiz Defterdarlık camiasının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?

“Her yıl yaptığı başarılı çalışmalar ve vergiyi anlatmak için farkındalik yaratan,vatandaşta vergi bilnci yaratan ve mükellefin her türlü sorununu çözmek için özveriyle emek ve çaba harcayan  Ordu Defterdarı sayın Kemalettin Işık ve çalışma arkadaşlarına bu hafta vesilesi ile bir kere daha teşekkür ediyorum.

32’nci Vergi haftasının; Maliye Teşkilatına, Meslek Mensuplarımıza, Mükelleflerimize ve Tüm Vatandaşlarımıza, faydalı olmasını temenni ediyoruz.” Röportaj : Seran Eren Şensoy/Ordu Hayat