GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-01-2021 09:05   Güncelleme : 19-01-2021 09:05

REFORM ÖNERİLERİ...

REFORM ÖNERİLERİ...

 

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası hazırlamış olduğu mali, hukuki ve idari alanlara ilişkin “reform önerileri” raporunu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği ile paylaştı

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, beraberinde Başkan Yardımcısı Orhan Murat Gür, Oda Sekreteri Ender Sönmez ve Oda Koordinatör Üyesi Tuğba Kılıç; Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ve Ordu Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek’i ziyaret ederek, “Reform Önerileri” raporunu paylaştılar.

30 maddede sorunlar ve çözüm önerileri

30 maddeden oluşan raporu önemsediklerini ve paylaşmaya başladıklarını belirten Oda Başkanı Bahadır Baş; rapordaki önemli maddeleri şöyle dile getirdi:

Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir. Özellikle vergi kanununlarının geriye yürümezliği ilkesi güvence altına alınmalıdır. Ayrıca vergi aflarının yasaklaması veya sınırlandırılması ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir. vergi kaçakçılığı ile etkin bir mücadele için yaptırım sistemi geliştirilmeli ancak bir yandan da basit birer kabahate dönüşebilecek fiiller nedeniyle hapis cezasının söz konusu olmaması sağlanmalıdır.

Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir.Mükelleflerin son dönem geçici vergi beyanı ile yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlar hemen hemen aynı olduğundan son dönem geçici vergi uygulaması kaldırılmalıdır.

Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmelidir.

Şirketlerin borçlarını ödemekte zorlandıkları bu hassas dönemde yapılacak bir yasal düzenleme ile vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına da mahsubu imkânı getirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Vazgeçilen alacağın geçmiş yıllara ilişkin olması halinde geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebiliyor olması daha hukuki olacaktır.

Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi çok önemlidir. Kriz dönemleri büyük işletmeler yanında küçük ve orta boy işletmeleri de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle küçük işletmelere sağlanan vergi avantajları da gözden geçirilmeli ve güncel hale getirilmelidir. Bu kapsamda dikkate alınması önerilen vergi kolaylarından birisi de genç girişimcilere tanınan vergi kolaylığına ilişkindir. Bu uygulamanın artan işsizlik sorununa çözüm özelliğinin olduğu da değerlendirilmektedir.

Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması çok önemlidir. Kazanç indiriminin sadece basit usule tabi ticari kazanç sahipleri ile sınırlandırılması mükellefler arasında eşitsizliğe yol açmakta olup, bu hakkın ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve zirai kazanç elde eden mükelleflere tanınması gerektiği değerlendirilmektedir. Böylelikle vergilendirme sıfırdan başlamayacak, mükelleflerin elde ettiği gelirler bakımından gelişmiş ülkelerde uygulanan en az geçim haddi (minimum of subsistence) ülkemiz bakımından da geçerli olabilecektir. Mali güce göre vergilendirmenin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu olabilecek araçlardan bir tanesi olan en az geçim indirimi bu sayede Türk Vergi Sistemi’nde sosyal devlet ilkesinin gerçekleşmesini sağlayacaktır.  Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarı adına %10’a çıkarılmalıdır.

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Bu durumun gelir dağılımının düzelmesine olumlu etkisi yanında diğer bir faydası, asgari ücretlilerin satınalma güçlerinin artmasıyla birlikte özellikle durgunluk dönemlerinde piyasada harcamaların artması ve işletme stoklarının erimesi ve işletme nakit girişlerinin artması olacaktır.”

“İşbirliği içindeyiz”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin de ziyarette yaptığı konuşmada, Ordu SMMMO ile her zaman işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, “Pek çok sorunu birlikte istişare ediyoruz. Üyelerimizin pek çok sorununu Mali Müşavirlerimiz daha önceden görebiliyorlar. Reform Raporu olarak bize sundukları dosyayı bizlerde değerlendirip gerekli çalışmaları yapacağız. Hazırladıları raapor ve ziyaret için teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayata geçirilmelidir”

Ordu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek de Bahadır Baş ve yönetimine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Muhasebeci, Mali Müşavirlerin özellikle pandemi sürecinde ülkemize ve esnaflarımıza çok değerli katkıları olmuştur. Oda Başkanımız Bahadır baş’ın şahsında camiasına teşekkür ediyorum. Hazırlamış oldukları ‘Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu’ konusunda bizler de görüşlerimizi oluşturacağız. Önemli olan bu önerilerin hayata geçebilmesidir.”

İşte öneriler

Her iki kuruma sunulan “Mali, Hukuki Ve İdari Alanlara İlişkin Reform Önerileri Raporu” aşağıda belirtilen başlıklardan oluşmakta.

1.Anayasanın vergi ile ilgili hükümleri yeniden düzenlenmelidir.

2.Vergi yasaları sadeleşmelidir

3.Kayıt dışılık ile mücadelede finans piyasası ve ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlarla ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır

4.Gönüllü uyum kapsamında yaptırılan matrah artırımları uygulamasından vazgeçilmelidir

5.Mükellef hakları yasası kabul edilmelidir

6.İdari Yargılama Usulü Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Kanun arasındaki uyumsuzluklar giderilmeli ve adalet sisteminde uygulama birlikteliği sağlanmalıdır

7.Vergi yargısında içtihat uyumsuzluğu yaratan parasal sınırlar kaldırılmalıdır

8.Türk vergi sisteminde uluslararası vergi rekabetinin etkisini dikkate alan uygulamalar geliştirilmelidir

9.e-Ticaret ile ilgili ayrımcı vergi düzenlemeleri yapılmamalıdır

10. Bütçe dışı harcamalar ortadan kaldırılarak harcama disiplini sağlanmalıdır

11.Vergi kaçakçılığı suçu yeniden düzenlenmelidir

12.Vergi uygulamalarında, kur farklarının gelir ya da zarar olarak kabul edilmesinde vergiyi doğuran olay tahsil esasına bağlanmalıdır

13. Geçici vergi son dönem beyannamesi verilmemelidir

14. Yeniden değerleme uygulaması tekrar başlatılmalıdır

15.Faiz giderleri ve kur farklarının gider ya da maliyet olarak kaydedilmesi

16. Kur farklarının KDV’ye tabi tutulmaması

17. Vazgeçilen alacakların geçmiş yıl zararlarına mahsubu imkânı getirilmesi

18. Bölünme halinde gerçekleştirilen sermaye azaltımının kar dağıtımı olmaktan çıkarılması

19.Taşınmaz satışından doğan zararların indirim konusu yapılması

20. Genç girişimcilerde kazanç istisnasının kapsamının genişletilmesi

21. Basit usul mükelleflerine tanınan kazanç indirimi hakkının diğer mükelleflere de tanınması

22.Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminin kolaylaştırılması ve indirim miktarının arttırılması

23. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı

24. İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması

25. Sermaye artırımının teşvik edilmesi

26. Re’sen terki verilen mükelleflerin ticaret sicilinden silinmesini sağlayan düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır

27. Beyan ve bildirim sayıları azaltılmalıdır

28. Alternatif vergi tahsilatı yöntemleri geliştirilmelidir

29. Vergi denetim ilkeleri saptanmalı ve kamuya açıklanmalıdır

30. Vergi harcamaları her yıl açıklanmalıdır. Haber merkezi