GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-06-2021 07:47   Güncelleme : 04-06-2021 07:47

PONTOS-ERMENi SORUNU

PONTOS-ERMENi SORUNU

Dünden Devam

& Prof E. FEİGL “4 000 de Doğu Anadolu’da egemen olmuş Proto-Türk kültürünün varlığını” belirtir. & Prof Ekrem MEMİŞ, Mısır, Asur ve Hitit kaynaklarına dayanarak -2 200 de Doğu Anadolu’da TURKİ Krallığı’nın varlığını ortaya çıkarmış. & Asur Salnamesi’nde TÜRK adı geçmektedir. & Van-Mahmudiye’de bir aile İtalya’da bir ailenin DNA testi sonucu genlerinin aynı olduğu ve bu bağlılığın 500 yıllık tarihe dayandığı görülmüştür. & İtalyan Alpleri Kamunlar Vadisinde 5 000 lerde Ön-Türk varlığı belirlenmiştir. & Etrüsklerin 2-3 000 li yıllarda Ön-Türk kültürüyle İtalya’ya yerleşmiş oldukları ispatlanmıştır. MOZAİK Batılı tarihçiler Latince, Grekçe ve Sankritçe’den yola         çıkmış olduklarından, doğal olarak kendi siyasal ve ekonomik çıkarlarını öne alan sistemleri içinde, Türkleri; . Tarihte geç kalmış, tarih sahnesine Batı’dan sonra çıkmış; . Asya’da ancak -220 lerde görünmüş; . Deneyimsiz genç bir halk; . 1071’ de Anadolu’ya gelmiş; . Uygarlıktan nasibini alamamış; . Göçebe; . Evrensel uygarlığa hiç katkıları olmamış; . Yaratma gücü olmayan; . Sadece yakmasını, yıkmasını bilen ve taklitçi; . İşgal ettikleri ülke kültürü içinde eriyen bir topluluk olarak tanımlar. Bu düşünceleri benimseyen, kökünden kopmuş aydınlarımız da Anadolu halkları, Anadolu mozaiği, Türkiyeli” şarkılarıyla Batı’ya çanak tutmaktadırlar. Günümüzde mozaik ülke ABD’ dir. Ermenistan’ın yapısı (Azeri, Kumuk, Karaçay, Balkar, Kürt, Çeçen, Abhaza, Çerkes, Gürcü, Ermeni ..) şeklindedir.  Yunanistan’ın yapısı (Türk, Makedon, Ulah, Arnavut, Bulgar, Ermeni, Yahudi, Türk Ortodosklar; Elen Ortodosklar, Elen     Katolikler, Giritliler, Pontuslular) şeklindedir. RUM ADININ KÖKENİ OY-URUM ATIN cümlesinde URUM kelimesini incelersek; . İstanbul-Ankara-Trabzon-Antalya çerçevesine yayılmış olan OY_URUM ATIN nedeniyle Anadolu’nun adını II. Yüzyılda yaşamış Arap tarihçi Masudi (Diyar-ı Rum),  Akdeniz’in adını (Bahr-i Rum) der. . ARZ-ER-RUM : ERZURUM W AD-I RUM   : ARAP YARIMADASI . RUM SELÇUKLULARI : Anadolu Selçukluları’ dır. Fransız kaynaklarındaki adı (Sultanat Seldjovkides Roum: Selçuki Rum Sultanlığı’ dır) . İstanbul’un fethinden önce II. Murat zamanında İstanbul adı aynıdır. (Osman Turan) . X. yy tarihçisi Mesudi (Efembih Veli Eşref) eserinde halk arasında BULEN, resmi dilde ASTAN_BULEN / ESTAN_BULEN . XIV. yy İbn-i Batuta (İZTANBUL) . XIV. yy Ermeni yazar Vartan’ın coğrafyasında  (ESDAMPOL) . XV. Yyy Seyyah J. Slimberger  (İSTAMBOLİ, STAMBOL) . İst. Edebiyat Fak. Tarih Dergisi H. Berberian (EİSTİN) . Stana Sözlüğü Ön-Türklerin tek tanrılı inancında (ASGAN/Cennette olma, sonra (ASPAN-ASTAN-ASUMAN) şekline dönüştüğü . Hititlerde, Hattilerin mirası (ESTAN) adlı gök tanrısı . Orta Asya’da Kazakistan’ın başkenti ASTANA . Doğu Roma/Bizans döneminde yapılan Ayasofya  kilisesindeki yazıların Grekçe olduğu söylenir. Halbuki daha çözülememiştir. Zaten Bizans’ta başlangıçta resmi dil, Yunanca değildir. Buna benzer örneklerle Türklerin Anadolu’ya çok önce gelip yerleştikleri, yerleştikleri kentlere ad verdikleri görülmektedir. ANADOLU TARİHİ SORUNU . MÖ 4-3 binden MS 1236 tarihine kadar devamlı Türk kültürü. . MÖ 15 bin- Ren Geyiği . MÖ 13 bin- 1500 Orta Asya ile ilişki . MÖ 8 bin- İlk damga ( D. Anadolu’da yüksek yaylalarında 45 bin resim, petroglifler, damgalar, yazılar) . 7 bin- İlk yazıtlar . 1500- Son yazıt . 6 bin- Dryeper yöresinden Hint-Avrupa dili konuşan kişilerin Hazar Denizi’nin iki yanından, Doğu Anadolu-İran yaylası, İndus Vadisi-Balkanlar’dan Anadolu’ya göçleri . 4 bin- Doğu Anadolu’da proto-Türk kültürü birliği . 3 bin- Doğu Anadolu’da Türki Krallığı . 2 bin- 1517 Doğu Anadolu’da AT_OY_BİL (Urartu) kuruluşu . Bin - 516 İskit istilası ve DEŞT_İ KIPÇAK devletinin kurulması . 1236 Terek Savaşı’yla Cengiz Han’ın bu devlete son     vermesi, 1071 Türklerin TOKUZ OĞUZLAR adıyla Anadolu’ya son geliş tarihi . Devamında Selçuklular-Osmanlı İmp- Türkiye Cumhuriyeti Bu durum bize gösteriyor ki, Ön-Türk kültürü MÖ 13 binden MS 14 yy la kadar süregelmiştir. Yani MOZAİK, TÜRKİYELİ kavramları kökende dip kültürünün bulunduğunu açıklar. Etnik yapılar politikasının uygulanamayacağı ülkeler arasında Türk ülkeleri olduğundan artık uyanmamız, Batı’nın saldırısına cevap vermemiz gerekmektedir. Kaynaklar: Günseli Başar-Hulki Cevizoğlu- Kazım Mirşan konuşmaları Hulki Cevizoğlu-İsmail Doğan. : Tarih Türklerde Başlar ve Türk Dilinin Kökeni Şimdi bazı kavramlar üzerinde duralım. LAZ-LAZUT Karadeniz kıyısındaki illerde yaşayan Kuman Türkleri’ ne verilen sıfattır. Laz kelimesi, Türk Halk benliğinde “Kıvrak zekayı çağrıştıran, zekice esprileri anımsatan” anlam derinliğine sahiptir. LAZUT : Sümer Deniz Tanrısı ENKİ’ nin sıfatlarından biridir. Sümer inancında Tanrının 94 sıfatı vardır. Bunlardan birisi LAZUTA’ dır. Anlamı “ Zekice hareket eden, zeki kişi” dir. Karadeniz ve Lazların binlerce yıllık birlikteliği, Deniz tanrısı ENKİ’ nin vazgeçilmez ilahi güç olduğundan kaynaklanır. Laz Grameri’ ne bakınca Ön-Türkçe sözcüklerin Lazca’da varlığını görürüz. KARADENİZ OQ-OZ ULIQ KÖL : Karadeniz demektir. Bu ad bile burada Pontos/Bizans sorunlarını yaratmanın yanlışlığını ortaya koyar. Trabzon’un tarihteki ilk adı OY-ONUL’ dur. Trabzon mağaralarındaki yazıtlarda bunu görüyoruz. Anlamı (Başarı İnancı) demektir. Yani burada bir düşünür, bir filozof yaşamıştır. Bu kişinin ortaya çıkışı MÖ -515 yılıdır. Sinop Kalesi Tersane kapısında ONUY ERAT yazılıdır. Sinop ticaret merkezidir. NERİK, Sinop yöresinde MÖ 2 000’ li yıllarda bir siyasal kuruluştur.  ON-ERİK biçiminde yazılır. ON=HUN, ERİK=Ermiş demektir. BATI HAKKINDA . Batı yazıyı MÖ 700 yıllarında Etrüskler’den öğrenmiştir. Halbuki Sümerler MÖ 3500, Çin MÖ 1700, Fenikeliler MÖ1200 yıllarında öğrendiler. Aradaki farka dikkat edelim. Ön-Türklerde ilk tamga 14 bin, ilk uzun tamgalı yazı 8 000’ li yıllarda vardır. . Orta Asya’da 80 bin; Ön-Türklerde 12 bin tarihli tinsel tamga vardır. Oradan Mezopotamya’ ya gelmiştir. . Latin Alfabesi’nde (A) harfi yoktur. Bunu açıklayamazlar. Çünkü Türkçe’ yi yok saymış ve Damga/Tamga sistemini bilmezler. Aslında (Latin Alfabesi) Ön-Türkçe bir cümledir. “Düşünceleri halka anlatmayı sağlayan alfabe denen ezgi (kutsal şekiller)” demektir. A (AT) diye okunur. Ön-Türkçe damgadır. Anlamı “Tanrı’ya erişmek üzere canın vücudun dışına A tılması” dır. (A) Latincede hiçbir şeyi ifade etmez.  ERMENİ URUM kavramı ve ERMENİ adını bize Kamran GÜRÜN (Ermeni Dosyası) kitabında açıklamaktadır. URUMENİ / UHUNİ der. URUM / EN /İ : Rum olan, Rum adını taşımış anlamında ÖN-Türkçe’de belirmiştir. URUM ( Başkent/Etrüksce) demektir. Batı yanlıları Doğu Anadolu’ya ARMENİE derler. 1830’ larda Elie Smith adlı Ermeni, Osmanlılar’ın buranın Türkmenistan olarak gösterilmesine ilgi duymadıklarını ileri sürerek, buranın adının ERMENİSTAN olarak değiştirilmesini önermiş ve bu öneri Berlin Kongresi’nde İngilizler tarafından savunularak kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamak için ARMENİE adı kullanılmıştır. Batı yayınları HAYASTAN’ dan binlerce yıl önce, her tür tarih kitabında D. Anadolu’nun adını daima ARMENİE olarak gösterir. Bazı Ermeni yazarlara göre AŞKENAZYAN, Ermenistan’ın adıdır. Bu ad, Gomer’ in oğlu Aşkenaz’ dan ileri gelir. Aşkenaz, AŞGUZA’ nın yani İskitlerin bilinen öteki adıdır. Bu ad bile     Ön-Türk dip varlığının Doğu Anadolu’daki ispatıdır. KURUL Ordu’ da Melet vadisinin başladığı yeri tutan bir tepedir. Burada efsanevi kral VI .Mitridates’ in kayıp kalelerinden birinin varlığı ortaya çıkmıştır. Pontus kralı Mitridates, Eupator, MÖ 120-63 arasında, Anadolu’yu Roma İmparatorluğu’na dar eden, yaşadığımız coğrafyanın Roma sömürgeciliğinden     kurtulması için savaşan komutan olarak bilinir. MÖ 133’ te Sinop’ta doğduğunda gökte bir kuyrukluyıldızın belirdiği ve yetmiş gün boyunca gökyüzünün parıldadığı söylence olsa bile, taht kavgaları nedeniyle zehirlenmek istediği, çocuk yaşta dağlara kaçarak yıllarca vahşi hayvanlarla yaşadığı tarihsel bir gerçektir. Krallığın tahtını ele geçirdiğinde gözünü bütün Anadolu’ya çeviren Mitridates, Roma İmp.nun amansız düşmanı olarak tarih sahnesine çıkar. Anadolu halkı, Roma’nın acımasız vergi toplayıcılarının karşısında onu Tanrısal bir kurtarıcı olarak görür. Pontus kralı, Roma ordularını sürüp atar… 19 yy da bölgeden geçen Minas Bijişkyan’ın (Pontos Tarihi) adlı yapıtında “Ordu Dağı’nın üzerinde demir kapılı eski kalenin kalıntıları görülür. Buradan çok basamaklı bir merdivenle ırmağa inilir” diye tanımladığı Kurul’da kazılar sürdükçe, Romalıların ateşe verdiği yapıların yanık izleri bile belirgin biçimde görülüyor”. Kaynak: Atlas Tarih/İbrahim DİZMAN Görülüyor ki, Pontus, Anadolulu bir devlettir. Halkı Anadolu halkıdır. Bu devleti dışardan gelme sömürgeci halklarla bir tutmak yanlıştır. İşte Batı’nın oyunu bu şekilde tarihi yanıltmakla başlar. Amaç Türk ulusunu parçalamaktır. KARDEŞ NEREYE / MÜBADELE

Devamı Yarın