AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI Ordu...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI


Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi ile 45000 Lt Motorin(Diğer) ve 5000 Lt 95 Oktan Benzin Akaryakıt Mal Alım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/508975

 

1-İdarenin
a) Adı:YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI ORDU YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
b) Adresi:Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:336/D Blok Kat:3 Altınordu/ORDU. 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4526664066 - 4526664566
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi ile 45000 Lt Motorin(Diğer) ve 5000 Lt 95 Oktan Benzin Akaryakıt Mal Alım İşi,
b) Niteliği, türü ve miktarı:Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmetlerinde Kullanılan Araçlara Taşıt Tanıma Sistemi ile 45000 Lt Motorin(Diğer) ve 5000 Lt 95 Oktan Benzin Akaryakıt Mal Alım İşi,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ORDU
ç) Süresi/teslim tarihi:31.05.2025 tarihinde sona erecek şekilde 01.06.2024 tarihinden itibaren akaryakıt teslimi başlayacaktır.
d) İşe başlama tarihi:01.06.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ordu Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Bürosu Karşıyaka Mah. Atatürk Bulvarı D Blok No:336 Altınordu/ORDU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Belge AdıAçıklamaOrtak Girişimlerde
Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesiİstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeTek ortağın sunması yeterlidir.
İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " iseTeklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,Tek ortağın sunması yeterlidir.
''Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi iseteklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi olduğuna dair bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini vereceklerdir.Tek ortağın sunması yeterlidir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02019970

22 Nis 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar