ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MESİRE ALANI VE SEYİR TERASI KİRALAMA İLANI

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MESİRE ALANI VE SEYİR TERASI KİRALAMA İLANI 1. Ordu İli Ulubey İlçesi Karakoca Mahallesi, 158 ada, 51 parsel numarasınd...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MESİRE ALANI VE SEYİR TERASI KİRALAMA İLANI


1. Ordu İli Ulubey İlçesi Karakoca Mahallesi, 158 ada, 51 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde 16.660 m2 lik alan üzerinde kalan Uluğ Bey Mesire alanı ve Seyir Terası (Restoran ve Kamelyalar) 10 (on) yıllık süre ile kiralanacaktır.
 
2. İhale dokümanı Ulubey Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır. İhale dokümanını Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 500.00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. Yukarıda belirtilen taşınmaz kiralama ihalelerine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. İhale, Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:14 Ulubey/ORDU adresinde bulunan Ulubey Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
 

Kiralanacak TaşınmazAdaParselKiralanacak Alan m2Yıllık Kira BedeliGeçici Teminat Bedeliİhale Tarih ve Saati
Uluğ Bey Mesire Alanı, Seyir Terası ve Restoran1585116.660264.000,00 TL7.920,00 TL
 
17.04.2024
10:00


5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

             İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

 1. Gerçek Kişiler:
 • İkametgâhının Ordu İli Sınırları İçerisinde olması.
 • Seyir Terasında çalıştırılacak personeli Belediye Başkanlığımızca belirlenecektir.
 • Kamuda en az 15 yıl restoran, kafe, kantin gibi işletmeci sahip olmak ve bu işletmelerde herhangi işin 15 yıllık ustalık belgesi olması.
 • İhaleye girecek olan firmanın kafe ve restoran işletmeleri gibi en az 10 şubesi olması.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 1 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 •  Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • İhalenin yapıldığı tarih itibariyle yıl içinde alınmış Ordu Ticaret ve Sanayi Odası veya Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-7-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 • Ordu Ulubey Belediye Başkanlığından ihale günü itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.   
 1. Tüzel Kişiler:
 • Ordu İli Sınırları İçerisinde Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • Seyir Terasında çalıştırılacak personeli Belediye Başkanlığımızca belirlenecektir.
 • Kamuda en az 15 yıl restoran, kafe, kantin gibi işletmeci sahip olmak ve bu işletmelerde herhangi işin 15 yıllık ustalık belgesi olması.
 • İhaleye girecek olan firmanın kafe restoran ve büfe işletmeleri gibi en az 10 şubesi olması.
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belge.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-4-5-6-8-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 • Ordu Ulubey Belediye Başkanlığından ihale günü itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekâleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)  
 1. Diğer Şartlar:
    1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
    2. İhale şartnamesi ve ekleri, Ordu Ulubey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
    3. Geçici teminat bedeli Ziraat Bankası Ulubey şubesi nezdinde bulunan TR160001000601268622265001 İban nolu Ulubey Belediyesi hesabına veya Belediye veznesine yatırılacaktır.
    4. Kiracının 1 yıl kira bedeli ihalede teklif ettiği K.D.V dâhil en son bedeldir. 2 yıllık kira bedeli peşin olarak alınacaktır. Kira bedelleri 2. yıldan sonra yıllık ve peşin olarak ödenecektir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:14 Ulubey/ORDU
Tel       : 0452 861 30 18
Fax      : 0452 861 33 27
                                                                                                                             İLAN OLUNUR
                                                                                                                Ulubey Belediye Başkanlığı                                                                                              

 

#ilangovtr

Basın No ILN02016430

06 Nis 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar