KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ORDU) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1 (ALT ISIL...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ORDU) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1 (ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 6800 KCAL/KG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/365777

 

1-İdarenin
a) Adı:İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ORDU) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi:Akyazı Mah. Atatürk Bulvarı No: 271 52200 ORDU MERKEZ/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4522335961 - 4522341805
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1 (ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 6800 KCAL/KG)
b) Niteliği, türü ve miktarı:1.115.000 KG. KÖMÜR, ISINMA AMAÇLI, TİP-1 (ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 6.800 KCAL/KG)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:İHALE DOKÜMANININ EKİNDE BULUNAN ORDU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ISINMA AMAÇLI KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE MİKTARLARI ÇİZELGESİNDE BELİRTİLEN YERLERE, BELİRTİLEN MİKTARLARDA TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANILACAK VE İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE AYRICA BİR İŞE BAŞLAMA TALİMATI GÖNDERİLMEYECEKTİR. 1-30 (BİR TİRE OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE EK'TEKİ KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE TESLİM EDİLECEKTİR. MAL TESLİMATLARI BİRLİK MAL SAYMANLIĞI KOORDİNESİ YAPILACAKTIR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 1-15 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:25.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ORDU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI İHALE SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 28 EYLÜL 2010 TARİHLİ 2010/14 SAYILI GENELGESİ GEREĞİ; İTHALATÇILARIN; İTHALATÇI KAYIT BELGESİNİN, ÜRETİCİLERİN; UYGUNLUK İZİN BELGESİNİN, DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİNİN, SATICILARIN İSE HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİNİN ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDECEKLERDİR. 
YÜKLENİCİLERİN, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ 13 OCAK 2005 TARİHLİ 25699 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN "ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"NDE BELİRTİLEN SATIŞ İZİN BELGESİ İLE İTHAL KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK BELGESİNİ TEKNİK ŞARTNAME GEREĞİNCE MUAYENE AŞAMASINDA MUAYENE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLECEKTİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İTHALATÇILAR; İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),
ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),
DAĞITICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),
SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ, KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
İSTEKLİLER SATIŞ İZİN BELGESİ İLE YERLİ KÖMÜR İÇİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ'Nİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ),
YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BELİRTİLECEK VE İDARE TARAFINDAN BELGELERİN TESVİK AŞAMASINDA İBRAZ EDECEKLERDİR.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
"ISINMA AMAÇLI KÖMÜR SATIŞI", BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02008736

27 Mar 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar