LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 42 KALEM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kan...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri


LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


42 KALEM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/291613

 

1-İdarenin
a) Adı:ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BEKİR SITKI PAMUK CAD. NO: 39 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4526662501 - 4522231020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:42 KALEM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:42 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanan kalemler, işin başlangıcından itibaren Müdürlüğümüze bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarının sipariş bildirimi üzerine gönderilmeye başlanacaktır. Teslimatlar peyderpey yapılacaktır. İstenilmeden ürün gönderimi yapılmayacaktır. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin peyderpey teslimatlarına ilişkin siparişlerin tebliği, aynı gün içinde postaya verilmek kaydıyla, faks veya e-posta ile de bildirilebilir. Bildirilen siparişler, bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Bu sürede teslim edilemeyeceği anlaşılan ürünlerle ilgili siparişe müteakip en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde siparişi veren birime geri bildirim yapılacaktır. Ürünlerin sevk irsaliyesi ile gönderilmesi zorunludur. Faturalar en geç 3 iş günü içinde ilgili tesise ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde teslim edilen ürünler iade edilir ve her türlü gönderim masrafı yüklenici tarafından karşılanır. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan (en az 3 ayı kalmış) tüm medikal malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Odası - BEKİR SITKI PAMUK CAD. NO: 39 ALTINORDU/ORDU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklnin teklifinin ekonomik açıdan avantajlı teklif olarak belirlenmesi halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. Bu durum yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup istekliler, yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktı veya bu bilgileri içeren dokümanları, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edecektir.
2) Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının veya ÜTS kayıtlarını 3) alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
3) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı da  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
4) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edecektir.
5) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB/ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair belge yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İhale sonrasında idaremizce yapılan  teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra ekonomik açıdan en avantajlı veya 2. avantajlı olan  firmalar,  numune ve/veya katalogları  idaremizin yazılı talebinde belirlenen güne kadar Müdürlüğümüz Satın alma birimine teslim edeceklerdir.
b) Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile elden, posta veya kargo yolu ile teslim edilecektir.
 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilen her türlü tıbbi sarf malzemesi alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN02002145

15 Mar 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar