ALTINORDU İLÇESİ MAHALLELERİ MUHTELİF YERLERDE YOL YAPIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 11 ADET (6 TEKER) KAMYON (ŞOFÖR VE AKARYAKIT İDAREYE AİT) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ

ALTINORDU İLÇESİ MAHALLELERİ MUHTELİF YERLERDE YOL YAPIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 11 ADET (6 TEKER) KAMYON (ŞOFÖR VE AKARYAKIT İDAREYE AİT) KİRA...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

ALTINORDU İLÇESİ MAHALLELERİ MUHTELİF YERLERDE YOL YAPIM İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 11 ADET (6 TEKER) KAMYON (ŞOFÖR VE AKARYAKIT İDAREYE AİT) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Altınordu İlçesi Mahalleleri Muhtelif Yerlerde Yol Yapım İşlerinde Çalıştırılmak Üzere, 11 Adet (6 Teker) Kamyon (Şoför ve Akaryakıt idareye ait) Kiralama Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :2024/156781
1-İdarenin
a) Adı  :ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi         :Yeni Mahalle 321. Sokak No:1 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası   :4524444052 - 4522252667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası            :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı  :Altınordu İlçesi Mahalleleri Muhtelif Yerlerde Yol Yapım İşlerinde Çalıştırılmak Üzere, 11 Adet (6 Teker) Kamyon (Şoför ve Akaryakıt idareye ait) Kiralama Hizmet Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı     :10 Ay'lık, 5 Adet I .Tip, 6 Adet II. Tip olmak üzere 11 adet Kamyon Kiralanması işini kapsar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      :Altınordu ilçesi sınırları içerisinde
ç) Süresi/teslim tarihi  :İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
d) İşe başlama tarihi   :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati        :26.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)   :           Altınordu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Toplantı Salonu) Yeni Mahalle 321. Sokak No:1 Altınordu/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü taşıt kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01995728

04 Mar 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar