TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

T.C. ORDU VALİLİĞİ ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ  İli/ İlçesi/ Mahalle/ Cadde Pafta No/ Cilt NoAda No/ Sayfa No Parsel No/ Sı...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

T.C.
ORDU VALİLİĞİ
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

 

İli/ İlçesi/ Mahalle/ Cadde
Pafta No/ Cilt No
Ada No/ Sayfa No
Parsel No/ Sıra No

İmar Durumu
Fiili DurumuKiraya Verilecek Kısım (m2)Kiralama SüresiTahmin Edilen Bedel (1 yıl) (TL)Geçici Teminat Miktarı (TL)İhalenin Tarihi
   İhalenin Saati
Ordu/
Kumru/ Demircili/ Ağlağu Mevkii
G38b11d2b236 12
Sağlık Tesisi Alanı
Hazinenin Özel Mülkiyetinde953 Yıl217.020,00 TL21.702,00 TL28.02.202414:30
 1. Yukarıda taşınmaz bilgileri bulunan Kumru Devlet Hastanesi 95 m² alanda Kantin Alanı Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif - Arttırımlı Usul ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte, belirtilen tahmini bedel üzerinden Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde (4. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunlu olup şartname ve ekleri 1.000,00 (bin) TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası ile “ihale doküman bedeli” açıklamasıyla)yatırılacaktır. Tahsilat makbuzu/dekont ile şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Biriminden alınacak ve karşılığında şartname alındı makbuzu verilecektir. Bu makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır.
 2. İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler;
  1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı ilk ilan tarihinden sonra alınmış aslı,
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği; tüzel kişilerin vergi kimlik numarası.
  3. Geçici teminat; Geçici teminata ilişkin belgeler tedavüldeki Türk Parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası belirtilerek) yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonca teslim alınmaz.
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi(Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti);
   • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi var ise vekaletname (imza beyannamesi ile)
   • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınmış (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti)
  6. İsteklinin ve varsa vekaleten ihaleye katılacak kişilerin tümünün sabıka kaydı olup olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararları da (Aslı) eklenecek olup, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak gerekmektedir.
  7. Şartname alındı makbuzu/belgesi (Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti)
  8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 3. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgelerini ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmelerde müracaat kabul edilmeyecektir.
 4. İhaleye katılabilmek için; İştirakçinin en az 1 (bir) yıllık Kantin/Kafeterya/Restoran işletmeciliği yapmış olduğuna dair belge aslını veya Noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüş suretini ihalede sunmak zorundadır.
 5. Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Kuruluşlarına kira borcu olan ve kiralarını geciktirerek ödemesi konusunda kendilerine yazılı uyarı yapılan veya İdareye borcu olan kişi veya kuruluşlardan 2886 sayılı kanuna göre mevcut veya bir sonraki yapılacak ihaleye alınmayacaktır.
 6. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
 7. İdare/ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No ILN01986967

20 Şub 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar