FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI HİZMETİ ALINACAKTIR OGM GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ORDU FİDANLIKLARINDA 2024 YILI BAHAR VE YAZ...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI HİZMETİ ALINACAKTIR
OGM GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ


ORDU FİDANLIKLARINDA 2024 YILI BAHAR VE YAZ DÖNEMİ FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/188339

 

1-İdarenin
a) Adı:OGM GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Eskipazar Mah. Fidanlık Sk. No:23 Kat:3 52200 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:0452 2370219 - 0452 2370218
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı:ORDU FİDANLIKLARINDA 2024 YILI BAHAR VE YAZ DÖNEMİ FİDAN ÜRETİM VE BAKIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:2024 Yılı Üretim Programı kapsamında döneme göre yapılacak, fidan üretimi, fidan bakımı, tohum üretimi, toprak hazırlığı, tohum ekimi, İlaçlama/gübreleme, sulama, ot alma, çapa, repikaj, tüpleme, söküm, yükleme, çelikleme v.b. 36 iş kalemi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ordu Orman Fidanlık Şefliği üretim alanları olan Ordu ve Kurşunçal Orman Fidanlıkları ve gerektiği hallerde Müdürlük Sorumluluk Sahası (Ordu ve Giresun İlleri Geneli) içerisinde kalan çalışma alanları
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 30.09.2024
d) İşe başlama tarihi:01.04.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:12.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Servisi veya Müdür Yrd. Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Fidan üretimi ve bakımı kapsamında yapılan, fidan dikimi, bakımı, tüpleme, her türlü ağaçlandırma işleri, meşçere bakımı ve sıklık bakımı işleri ile bu işlerin danışmanlık hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecek olup, bunlar haricindeki işler kabul edilmeyecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01986540

19 Şub 2024 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar