TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 9 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

9 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/1389810
 
1-İdarenin
a) Adı:ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BUCAK MAHALLESI İBNİ SİNA CAD. NO:18 52200 . ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4526662501 - 4522253649
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:9 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:9 Kalem Basit Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi, Gölköy Devlet Hastanesi, Korgan Devlet Hastanesi, Gürgentepe İlçe Devlet Hastanesi, Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi ve Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi:1. İhtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin her birine ayrı teslimat sağlanacak ve ayrı fatura kesilecektir. 2. Sözleşme imzalanan kalemler, işin başlangıcından itibaren Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin sipariş bildirimi üzerine gönderilmeye başlanacak ve isteyen tesiste belirtilen kişilere teslim edilecektir. Teslimatlar peyderpey yapılacaktır. İstenilmeden ürün gönderimi yapılmayacaktır. 3. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin peyderpey teslimatlarına ilişkin siparişlerin tebliği, aynı gün içinde postaya verilmek kaydıyla, faks veya e-posta ile de bildirilebilir. 4. Müdürlüğümüz veya bağlı sağlık tesislerince bildirilen siparişler, bildirim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde teslim edilecektir. Bu sürede teslim edilemeyeceği anlaşılan ürünlerle ilgili siparişe müteakip en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde siparişi veren sağlık tesisine ve/veya idareye geri bildirim yapılacaktır. 5. Ürünlerin irsaliye ile teslimi zorunludur. Sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları en geç 3 iş günü içinde ilgili tesise ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde teslim edilen ürünler iade edilir ve her türlü gönderim masrafı yüklenici tarafından karşılanır. 6.Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan (en az 3 ayı kalmış) tüm medikal malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:02.01.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Odası - Bucak Mah. İbni Sina Cad. No:18 Altınordu/ORDU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler; Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belge, fiziki olarak Komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. Bu durum yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup istekliler, yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktı veya bu bilgileri içeren dokümanları, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
2) Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının veya ÜTS kayıtlarını 3) alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
3) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı da  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
4) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB/ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair belge yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup tevsik etmek üzere idarenin belirtildiği süre içerisinde teslim edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a) İstekliler, teklif ettikleri her bir kaleme ait numuneyi, ihale sonrasında idarece belirlenecek olan süre içerisinde idareye sunacaktır.
b) Numunelerin her biri kutularda  malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir,
c) Numuneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Gerek görülmesi halinde komisyon gerekli incelemeyi yapmak üzere tekrar numune isteyebilir.
d) Uhdesinde ihale kalmayan isteklinin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri; ihale süreci bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde firma tarafından teslim alınacaktır. Bu süre içerisinde geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Değerlendirme aşamasında kullanılan veya denenmesi için servislere gönderilen numuneler için ücret talep edilmeyecektir. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.
e)İstekliler sarf karşılığı kullanıma sunulacak aplikatör, tabanca vb.’ ye ait tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal kataloglar/orijinal dokümanları,  ihale sonrasında verilen süre içerisinde idareye sunacaktır
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektör tarafından gerçekleştirilen her türlü tıbbi sarf malzemesi alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01948089

11 Ara 2023 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar