İLAÇ ALIMI DEVLET HASTANESİ

İLAÇ ALIMI DEVLET HASTANESİ -ORDU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIİLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre a...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

İLAÇ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ORDU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1353240

 

1-İdarenin
a) Adı:DEVLET HASTANESİ -ORDU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi:SAHINCILI MAH. DR.FAHRETTIN ÖNSEL CAD. NO: 1 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4522343232 - 4522341866
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:İLAÇ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:İLAÇ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:ORDU DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslimata başlanacak olup, söz konusu ürün/ürünler, Ordu Devlet Hastanesi İlaç Eczane Deposuna peyderpey teslim edilecektir. Teslimatlar mesai günleri ve saatlerinde yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:08.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ORDU DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli; Ecza Deposu ise T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan "Ecza Deposu Ruhsatnamesi"nin aslını veya Noter Onaylı suretini,
İstekli; İthalatçı firma ise: T.C. Sağlık Bakanlığı´ndan alınan "İthal İlaç İzin Belgesi"nin aslını veya Noter Onaylı suretini,
İstekli; Üretici ve İmalatçı firma ise: alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgelerin aslı veya Noter Oyalı sureti, ihale teklif dosyasında ibraz edecektir
Teklif mektuplarında ürünlerin hemen yanında veya altında, parantez içinde veya tanzim edilerek onaylanacak ek bir liste halinde ürüne/ürünlere ait TITUBB/ÜTS Barkod numaralarını yazacaklardır.
Yerli Malı Fiyat Avantajından faydalanmak isteyen firmalar teklif ettikleri yerli ürünleri, ihale sıra numarası ve ilacın adını belirterek oluşturdukları ek bir liste halinde veya birim fiyat teklif cetvelinde belirtmek suretiyle  ihale dosyası içinde sunacaklardır. Bu listeyi sunmayanlar veya teklif cetvelinde belirtmeyen istekliler yerli ürün teklif etmiş olsalar bile fiyat avantajından faydalanamayacaklardır. Ayrıca yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr

Basın No ILN01941637

30 Kas 2023 - 00:01 Ordu/ Ordu- Resmi İlanlar