ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

FATSA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grupları ve Yedek Parça Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

FATSA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


Çocuk Oyun Grupları ve Yedek Parça Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1334693
1-İdarenin
a) Adı:FATSA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi No:3/5 Ata Caddesi FATSA/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4524238600 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:Çocuk Oyun Grupları ve Yedek Parça Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı:12 Kalem Çocuk Oyun Grubu ve Yedek Parça Mal Alımı- Teklif Birim Fiyatlı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Alınan Oyun Gruplarının Tamamı Fatsa Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün belirleyeceği yere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün içinde başlanıp, mal teslimleri ve montajı 45 gün içerisinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:18.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Fatsa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TS EN 1176-1 Oyun Alanı Elemanları ve zemin düzenlemeleri- Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 1176-2 Salıncaklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 1176-3 Kaydıraklar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 1176-6 Sallanma elemanları için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 1176-11  Havada asılı ağlar için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 16630  Sabit olarak kurulmuş açık hava egzersiz ekipmanları- Güvenlik gereklilikleri ve test metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır

TS EN 1177 Çarpma etkisini azaltan zemin düzenlemeleri / Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi standardıyla ilgili evrak için İlave Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Metotları Belgesi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Yetkili servisler İhale Dosyasında sunulacaktır.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından onaylı laboratuvardan alınmış, Polietilen malzemeler için Fitalat analizi yapılan muayene ve deneylerden OLUMLU fitalat testi İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 71-2+A1:2014-04 Oyuncak Güvenliği -Bölüm 2 : Alevlenebilirlik Deneyi Olumlu Test Raporları İhale Dosyasında sunulacaktır.

TS EN 71-3:2013+A1:2014:2014-12 Oyuncak güvenliği – Bölüm 3 : Belirli Elementlerin Göçü İhale Dosyasında sunulacaktır.

Elektrostatik toz boya işlemine tabi tutulmuş metal ürünlerin TSE EN ISO 9227 ve TS 2311 olduğunu gösteren en az 450 saatlik olumlu test raporu ve neme dayanıklı olduğunu gösteren olumlu test raporu İhale Dosyasında sunulacaktır. Rapor, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır.

İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl boyunca geçerli olan garanti taahhütnamesi İhale Dosyasında sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01937504

24 Kas 2023 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar