ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI İHALE İLANI  1. Ordu İli Altınordu İlçesi Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Hizmet Binası Hurda Karş...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
 

 1. Ordu İli Altınordu İlçesi Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Hizmet Binası Hurda Karşılığı Yıkım İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usül ve kapalı teklif (açık artırma) yöntemi  ile ihale edilecektir.
    İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 17.11.2023 saat 10:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale servisine başvurmaları gerekmektedir.
2.  İdarenin:
Adresi: Karşıyaka Mah. Atatürk Bulv. No 336 D Blok Kat 3 Altınordu/ORDU
Telefon ve faks numarası: 0(452)666 4066 – 0(452)666 4566
Elektronik Posta Adresi: www.ordu.gov.tr/yikob

3. İhale Konusu İşin:
Ordu İli Altınordu İlçesi Akyaz Mahallesi 1976 Ada ve 1numaralı Parsel üzerindeki A-B-C-D-E-F-G-H-I BLOK ve Terastan oluşan (İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Güvenlik Kulübesi ve Jeneratör ve köşkü hariç)  Ordu İli Altınordu İlçesi Ahmet Cemal Mağden Huzurevi Hizmet Binası Hurda Karşılığı Yıkım İşi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
Yapılacağı yer Ordu İli Altınordu İlçesi
İşin süresi : 50 (Elli) gündür. (Süresinde bitirilemeyen ve geçen hergün için sözleşme bedelinin 0.0005 (onbinde beş oranında günlük ceza uygulanır)

4. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı :
50.000,00 TL (ElliBin TürkLirası) bedel karşılığında Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Servisi adresinden satın alınacaktır. (T.C. Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığının Ziraat Bankasında bulunan TR64 0001 0002 1768 0710 8150 03 IBAN No.lu Hesabına açıklama kısmına TC veya Vergi Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirterek yatırılacaktır.)
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5. İhalenin:
Yapılacağı yer: Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Tarihi ve saati: 17.11.2023 saat: 10:30
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a Pazarlık Usulü yöntemi 37. maddesi kapalı teklif (açık artırma) usulü
6. Tahmin Edilen Bedel: 1.113.094,63-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3: 33.392.84 TL -TL
7. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
7.1. Teklif Mektubu, Standart forma (Ek:4) uygun teklif mektubu doldurulup, imzalanıp, ayrıca bir zarfın içinde şartnameye uygun olarak sunulacaktır.
7.2. Dilekçe, (Standart Yer Görme Formu, Ek:3)
7.3. Geçici Teminat:Tahmin edilen bedel tutarı 1.113.094,63-TL (KDV Hariç) Geçici Teminat %3: 33.392.84 TL’den az olmamak üzere Geçici Teminat mektubu (limit içi ve süresiz olacaktır.),
Geçici teminat nakit olarak banka veznesine havale veya EFT yoluyla verilecek ise Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığının Ziraat Bankasında bulunan TR64 0001 0002 1768 0710 8150 03 hesabına yatırılacaktır ; açıklama kısmına TC veya Vergi Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontu aslı teklif zarfında sunulacaktır.
Geçici Teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı idareye kapalı zarfta verilecektir.
İstekli gerçek kişi ise:
7.4. Adres bilgileri (Nüfus Müdürlüğü veya E-devlet, muhtarlık, isteklinin ıslak imzalı adres beyanı) ile iletişim bilgileri (telefon, e-posta) (Standart form Ek:1)
7.5. İsteklinin noter tasdikli imza beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)
7.6. İsteklinin ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı
olduğunu gösterir belge
İstekli tüzel kişilik ise;
7.7. Tüzel kişiliğe ait resmi adres belgesi (sicil gazetesinde, noter onaylı imza Beyannamesinde adres bulunması halinde de adres bilgisi olarak değerlendirilecektir.) ve iletişim bilgileri (Standart form Ek:1)
7.8. Tüzel kişi ortağın adres ve iletişim bilgileri (ortaklıklarda büyük ortağın, % 50 - %50 ortaklıklarda her iki ortağın)
7.9. Tüzel kişi ortağının imza sirküsü.
7.10. Tüzel kişiliğin varsa, ilgili mevzuat gereğince kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından İhalenin yapıldığı yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Ticaret Sicil Gazetesi (tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) veya bu hususları gösterir belgeler.
Vekaletle Teklif Verilmesi halinde:
7.11. Gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname
7.12. Vekilin noter onaylı imza beyannamesi (aslı veya “aslı idarece görülmüştür” onaylı.)
7.13. Ortak Girişimler: Ortak Girişim olması halinde, doküman ekinde bulunan standart forma (Ek:6) uygun her bir ortak tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimin her bir ortağı şartnamede istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
7.14. En az Y3 grubu yıkım müteahhitliği yetki belgesi. Ortak girişim olması halinde ortaklardan en az birinin sağlaması zorunludur.
8. İstenilen belgelerin eksik ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar 37 inci maddeye uygun olarak ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ KARŞIYAKA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:336 D BLOK KAT 3 İHALE BİRİMİ ALTINORDU/ORDU  adresinede iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Elektronik Posta veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
9. İlanda yer almayan hususlar için İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen hükümler geçerlidir.
10. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan binanın yıkım işleriyle ilgili izin, ruhsat ve diğer belgeler yüklenici tarafından alınacaktır.
11. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01923871

10 Kas 2023 - 00:01 Ordu- Resmi İlanlar