ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ KAFETERYA KİRALAMA İHALESİ

Ordu Ulubey İlçe Devlet Hastanesi ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ KAFETERYA KİRALAMA İHALESİ Hastanemize ait 50 (elli) m2 (21 m2 kapalı alan+29 m2 açık...

Nergis KOBAK
Nergis KOBAK Tüm Haberleri

Ordu Ulubey İlçe Devlet Hastanesi


ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ KAFETERYA KİRALAMA İHALESİ


Hastanemize ait 50 (elli) m2 (21 m2 kapalı alan+29 m2 açık alan) Kafeterya alanı 36 (otuzaltı)aylık süreyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kiraya Verilecektir.

1-İdarenin

 1. Adresi    : Çatallı Mahallesi 1 Nisan Cad. No:127 Ulubey/ORDU
 2. Telefon ve Faks Numarası              :0452 861 40 41 -0452 861 26 84
 3. Elektronik Posta Adresi     : [email protected]


2- İhale Konusu Malın

 1. Niteliği, Türü ve Miktarı: Hastanemize ait 50 (elli) m2 (21 m2 kapalı alan+29 m2 açık alan)Kafeterya alanının elektriği ve suyu binamızdan karşılanıp fatura bedeli süzme sayaçtan geçerek tespit edilerek, yüklenici tarafından hastanemiz veznesine ödenecek olan 1 (Bir) adet Kafeterya Kiralama İşi
 2. Şartname ve Eklerinin Görüleceği /Satın Alınacağı Adres:Şartname ve ekleri Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi Ulubey/ORDU adresinden görülebilir ve alınabilir. Doküman bedeli 250,00 TL alınacaktır.
 3. İhale Teklif Zarflarının Teslim Edileceği Adres/Tarih:Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği Satın Alma Birimi Ulubey/ORDU adresin 21/11/2023 tarihi Salı günü saat 14.00’a kadar elden teslim yoluyla teslim edebileceklerdir. Posta yoluyla teslim kabul edilecektir.


3-İhalenin

 1. Yapılacağı Yer: ULUBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ TOPLANTI SALONU ULUBEY/ORDU
 2. Tarihi ve Saati:21/11/2023 Salı Günü saat 14:00’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4-Kafeteryanın tahmini kira bedeli 1 (bir) yıllık (12 ay) için 12.000,00 TL(onikibintürklirası)dir. Geçici teminat miktarı %30 olup 3.600,00 TL (üçbinaltıyüztürklirası)dir. Teminat mektupları dışındaki teminatların Hastanemiz Halk Bankası Şubesi TR480001200964900005000034 IBAN Nolu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfı içinde sunulması gerekmektedir.
5-İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi için aşağıda belirtilen belgeleri teklif kapsamında sunmaları gerekir.

 1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ulubey İlçe Devlet Hastanesi SatınalmaBirimine  ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satınalma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

 

 1. Gerçek kişilerin  T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği, tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numarası,
 2. Geçici Teminat; Geçici teminata ilişkin belgeler tedavüldeki Türk Parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Halk Bankası Şubesi IBAN: TR48 0001 2009 6490 0005 0000 34no’lu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası belirtilerek) yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonca teslim alınmaz.
 3. Dokümanın Alındığına Dair Makbuz: İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası (ihaleye katılacak kişi adına düzenlenmiş olmalı) ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
 4. Yer Gördü Belgesi: İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
 5. Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösterir ikametgah adres beyanı ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali,
 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi veya imza beyannamesi fotokopisi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 

 1. İsteklinin sabıka kaydı olup olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararları da (Aslı) eklenecek olup, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak gerekmektedir.
 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
 3. Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri. Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,
 4. İlk ilan/davet tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
 5. İlk ilan/davet tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.(İlk ilan/davet tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan/davet ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)2) Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinin taşınmazlarının kiralanması veya kullanılması nedeniyle oluşmuş, vadesi geçmiş kira borcunun bulunması ve bundan dolayı dava sürecinin devam etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

4) İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

5) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6) İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici  tarafından ödenecektir.

7) Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Çatallı Mahallesi 1 Nisan Caddesi No:127  Ulubey İlçe Devlet Hastanesi 2. Kat Satınalma Birimi veya idarenin https://ulubeydh.saglik.gov.tr/ internet adresinde bedelsiz  görülebilir ve 250 TL (ikiyüzellitürklirası) karşılığı, şartname bedeli Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Halk Bankası Şubesi IBAN TR 48 0001 2009 6490 0005 0000 34no’lu hesabına yatırılarak Satınalma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

8) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9) İhale teklif dosyaları kapalı zarf içinde hazırlanacaktır. Zarf üzerinde idarenin adı, ilgili ihalenin adı, isteklinin adı, soyadı, imzası (varsa kaşesi), tebligata açık adresi yer alacaktır. Zarf  içerisinde mevzuatlara uygun şekilde ilan ve şartnamede istenilen dokümanlar ve ilgili ihaleye ait geçici teminatı da ekleyerek, zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından isteklinin adı, soyadı, imzası (varsa kaşesi) imzalanıp kapatılarak ihalenin başlangıç saatinden önce  Ulubey İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Birimi personeline teslim edilecektir.

                                                                                                          

#ilangovtr

Basın No ILN01916399

14 Kas 2023 - 00:01 Ordu/ Ulubey- Resmi İlanlar